Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Προϋποθέσεις, διαδικασία χορήγησης

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα: Προϋποθέσεις, διαδικασία χορήγησης 
Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος:
Σύμφωνα με το Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α/2004), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138Α/2004), Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α/2004), απόφαση 1104059/7953/2004 (ΦΕΚ 1962Β/2004) και απόφαση 1042913/2833/0016/ΠΟΛ. 1068/2005 (ΦΕΚ 580Β/2005), θα χορηγηθεί το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και κατά το έτος 2006...
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Αρμόδια Υπηρεσία

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Σύμφωνα με το Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α/2004), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138Α/2004), Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α/2004), απόφαση 1104059/7953/2004 (ΦΕΚ 1962Β/2004) και απόφαση 1042913/2833/0016/ΠΟΛ. 1068/2005 (ΦΕΚ 580Β/2005), θα χορηγηθεί το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και κατά το έτος 2006.

Σας υπενθυμίζουμε τα όσα έχουν γίνει δεκτά με προηγούμενες εγκυκλίους καθώς και λύσεις σε ερωτήματα που διατυπώθηκαν μετά τη λήξη της χορήγησης του επιδόματος έτους 2005.

Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

1) Φοίτηση

Καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδος, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

- Χορηγείται για όλους του προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφ' όσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.

- Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας τους.

Επισημαίνεται όμως ότι η έναρξη φοίτησης συμπίπτει χρονικά με την αρχική εγγραφή στη Σχολή ή το Τμήμα ανεξαρτήτως εξαμήνου εγγραφής. Κατά συνέπεια φοιτητής που έχει εγγραφεί το ακαδημαϊκό έτος 2001 - 2002 (ανεξαρτήτως εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού) και η φοίτηση προβλέπεται τετραετής, το ακαδημαϊκό έτος 2005 - 2006 δεν δικαιούται το επίδομα.

- Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. - Δεν δικαιούνται το επίδομα οι φοιτητές των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών. Στις Στρατιωτικές Σχολές ανήκουν η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

- Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος αυτής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στα έντυπα πιστοποιητικού (διαφορετικά για Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) τα οποία είναι συνημμένα στην 1104059/7953/2004 απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και τα οποία εκδίδονται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογικού έτους και φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής.

- Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή. - Στα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να αναφέρονται μαθήματα και όχι διδακτικές μονάδες. Τα πιστοποιητικά σπουδών που αναφέρουν διδακτικές μονάδες δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά.

    *      (Σχετικά έγγραφα Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τμήματος Β' αριθ. Φ5/Β3/08.02.2005 και Δ/νσης Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμήματος Δ' Διοικητικής Υποστήριξης και Φοιτητικής Μέριμνας αριθ. 11799/Ε5/04.02.2005).

- Ο φοιτητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος αλλά στο β' εξάμηνο (εαρινό) δικαιούται ολόκληρο το επίδομα.

2. Υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης:

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους με τον τύπο του υποδείγματος αυτής που επισυνάπτεται στην 1104059/7953/2004 απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, με εξαίρεση αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση εντός των πέντε πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.

Η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου. Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας του θα υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. την αρμοδία με βάση τη νέα του διεύθυνση αναγράφοντας συγχρόνως και τη διεύθυνση του προηγουμένου έτους. Η αίτηση μετά των υποβληθέντων δικαιολογητικών στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στην προηγούμενη Δ.Ο.Υ. απ' όπου θα γίνεται ο έλεγχος και θα καταβάλλεται το ποσό στον δικαιούχο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα αναγράφει στην αίτησή του. Σημειώνουμε ότι διεύθυνση κατοικίας για έλεγχο προς χορήγηση του επιδόματος θα λαμβάνεται αυτή που αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγουμένου οικονομικού έτους (π.χ. για τη χορήγηση κατά το 2006 θα ληφθεί υπ' όψιν η διεύθυνση της δήλωσης φορολογία εισοδήματος οικ. έτους 2005).

3. Δικαιούχος:

- Χορηγείται στο πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 Ν. 2238/1994 Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 7.

- Κατ' εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ' όσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου, λαμβάνεται υπ' όψη η κατοικία της αλλοδαπής, τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα, και το επίδομα χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. διαμονής του φοιτητή όπως θα προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο.

γ) είναι πάνω από 25 ετών

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 2238/1994 Σημ. Ε.Ο. Ε7 : Βλ. Κωδ. Ν. 2238/1994 άρθρο 61 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η σύζυγος είναι φοιτήτρια, εφ' όσον έχει δικά της εισοδήματα και συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις, δικαιούχος είναι η ίδια.

- Σύμφωνα με το έγγραφο Φ5/17682/Β3/18.02.2005 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νσης Σπουδών και Φοιτ. Μέριμνας, οι Κύπριοι καθώς και οι προερχόμενοι από τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φοιτητές ή σπουδαστές δικαιούνται να λαμβάνουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανεξαρτήτως από τον τρόπο εισαγωγής τους, εάν και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη χορήγησή του.

    *      Δεν υπάρχει καταληκτική ηλικία δικαιούχου για τη χορήγηση του επιδόματος, αρκεί να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

4. Υπηκοότητα του φοιτητή:

    *      Το επίδομα χορηγείται μόνον για φοιτητές Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.
    *      Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

5. Διαμονή - Μισθωτήριο συμβόλαιο

    *      Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων και περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
    *      Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται πίνακας με πόλεις και περιοχές του Ν. Αττικής που απέχουν άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τη Νομαρχία Αθηνών. Οσον αφορά τα μισθωτήρια συμβόλαια επισημαίνονται τα ακόλουθα:
    *      Το μισθωτήριο συμβόλαιο ανεξάρτητα από το ποσό του μισθώματος προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή, για θεώρηση σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από της σύνταξή του.
    *

      Το συμβόλαιο υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που το προσκόμισε.
    *      Η θεώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στη Δ.Ο.Υ. γίνεται ατελώς, δηλαδή ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να καταβάλλει κανένα ποσό φόρου, τέλους ή δικαιώματος.
    *      Αν το μισθωτήριο συμβόλαιο προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. αφού περάσουν τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή του, προβλέπεται από το νόμο επιβολή σχετικού προστίμου.
    *      Σε περίπτωση που συντάσσεται συμφωνητικό μίσθωσης και κατατίθεται για θεώρηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του (ταυτόχρονη, αναδρομική ή μελλοντική), θεωρείται εμπρόθεσμο χωρίς στην περίπτωση αυτή να επιβάλλεται κανένα πρόστιμο.
    *      Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν δεν έχουν επικυρωθεί από άλλη Αρχή, η επικύρωση του φωτοαντιγράφου γίνεται από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Ισχύουν και μισθωτήρια των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους.
    *      Στις περιπτώσεις που απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο για τη χορήγηση του επιδόματος γίνονται δεκτά και συμβόλαια που έχουν λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι ίσχυσαν τουλάχιστον επί δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα. Η συμπλήρωση του διμήνου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.
    *      Δεν μπορεί να χορηγηθεί το επίδομα με υπεύθυνη δήλωση και αποδείξεις σε αντικατάσταση μη υπάρχοντος μισθωτηρίου συμβολαίου.
    *      Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.
    *      Γίνονται δεκτά μισθωτήρια με έναρξη ισχύος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιό ή νέο φοιτητή.
    *      Οι Ελληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε Σχολές του Πανεπιστημίου της Κύπρου, εφ' όσον δεν υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο, θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφουν όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
    *      Η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν θεωρείται ως μίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ' αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο για το ίδιο διάστημα. Ως πανσιόν για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού θεωρείται είδος μικρού ξενοδοχείου. Η επί δίμηνο τουλάχιστον διαμονή της περίπτωσης αυτής (σε ξενοδοχείο ή πανσιόν), θα πρέπει να έχει διανυθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα και σε καμία περίπτωση εκτός αυτού (π.χ. Αύγουστο), και να έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης χορήγησης του επιδόματος. Επισημαίνεται ότι γι' αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Τ.Ε.Ι. η δίμηνη διαμονή πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης της περίπτωσης αυτής.
    *      Γίνονται δεκτά μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής σύμφωνα με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής.

Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και οικοτροφεία δεν δικαιούνται το επίδομα.

6. Οικογενειακό Εισόδημα
    *      Για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.
    *      Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.
    *      Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος, για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, δεν υπολογίζονται, ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (εφάπαξ, αποζημίωση απολυομένων κ.λπ.), τίμημα πώλησης ακινήτου, καθώς και οι αγροτικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής στις περιπτώσεις προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο. Το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις λαμβάνεται υπόψη μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις.

Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη το εν λόγω στεγαστικό επίδομα σε περίπτωση που έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο.

    *      Ειδικά για τον υπολογισμό του εισοδήματος, στην περίπτωση της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, όταν το εισόδημα προέρχεται από εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. οι οποίες τηρούν βιβλία και στοιχεία θα λαμβάνεται υπόψη το λογιστικό αποτέλεσμα και όχι το τεκμαρτό όπως προσδιορίζεται με τις εκάστοτε διαταγές.
    *
      Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα υπολογίζονται αθροιστικά και στην περίπτωση αυτή δικαιούχος είναι ο γονέας.
    *      Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής.
    *      Εάν όμως υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση του προηγουμένου οικονομικού έτους όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής. Στην περίπτωση αυτή ανεξαρτήτως εάν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος του, ή της συζύγου η αίτηση υποβάλλεται από τον σύζυγο (πατέρα ή πατριό).
    *      Όταν οι γονείς του φοιτητή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος σπουδάζει σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και αφετέρου τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα.
    *      Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244Α). Η εξαίρεση αυτή να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.
    *      Διευκρινίζεται ότι στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) προσμετρώνται τα κενά. Δεν προσμετρώνται τα ημιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και τα κατεστραμμένα από σεισμό εφ' όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Δεν προσμετρώνται ακόμη τα ερειπωμένα διατηρητέα (ακατάλληλα για οίκηση) εφ' όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
    *      Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο το ποσοστό. Επίσης δεν προσμετρώνται τα τετραγωνικά μέτρα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων δωματίων, καθώς και ακίνητα των οποίων η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στο προηγούμενο οικονομικό έτος. [π.χ. για χορήγηση του επιδόματος το 2006 δεν προσμετρώνται τα ακίνητα των οποίων η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στο οικ. έτος 2005 (χρήση 2004)].
    *      Φοιτητές υπήκοοι άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρου κ.λπ.) για απόδειξη α) του εισοδήματος και β) της κυριότητας ή μη κατοικίας (των γονέων ή του ιδίου, ή και των γονέων και του ιδίου αναλόγως ποιών τα εισοδήματα και κατοικίες πρέπει να ληφθούν υπ' όψη), προσκομίζουν βεβαιώσεις από τη Χώρα τους ως εξής: Για το εισόδημα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και την απόφαση και για τις κατοικίες από την αρμόδια Αρχή της Χώρας του (π.χ. οι υπήκοοι Κύπρου από τη Δημοτική και Κοινοτική αρχή).

Επίσης θα προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη ύπαρξης άλλων κατοικιών πέραν όσων στις βεβαιώσεις ρητά αναγράφονται (π.χ. στις συνημμένες δύο βεβαιώσεις).

    *      Σε περίπτωση εξεύρεσης του εισοδήματος με μετατροπή από ξένο νόμισμα (π.χ. λίρα Κύπρου), για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπ' όψη η μέση τιμή του νομίσματος κατά το προηγούμενο έτος από την Τράπεζα Ελλάδος.
    *      Αν ο φοιτητής ή ο γονέας έχει την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας όμως, στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής δικαιούται του επιδόματος.
    *      Εάν η αίτηση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται από τον ίδιο το φοιτητή επειδή δεν εμφανίζεται προστατευόμενο μέλος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των γονέων, η Δ.Ο.Υ. οφείλει να ελέγχει εάν σύμφωνα με το νόμο είναι προστατευόμενο μέλος και σε καταφατική περίπτωση θα λαμβάνει υπ' όψη το οικογενειακό εισόδημα κ.λπ. των γονέων για τη χορήγηση ή μη του επιδόματος. Δικαιούχος στην περίπτωση αυτή είναι ο γονέας.

Β. Καταλογισμός λόγω είσπραξης από μη δικαιούχο

    *      Ο τίτλος πληρωμής και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Κατ' εξαίρεση καταλογίζεται μόνο το ποσό που εισπράχθηκε εάν η είσπραξη οφείλεται σε υπαιτιότητα των Υπηρεσιών του Δημοσίου.
    *      Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3220/2004, και η Κ.Υ.Α. 1104059/7953/29.12.2004, όπως ισχύουν σήμερα.

Γ. Ενημέρωση δικαιούχων για παροχή πληροφοριών

   1.      Σε όλες τις Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σήμανση από την οποία θα ενημερώνονται οι δικαιούχοι για το γραφείο και τον υπάλληλο που θα παραλάβει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση του επιδόματος.
   2.      Η πληρωμή του επιδόματος πρέπει να γίνεται αμέσως, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις έρευνας για τη συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησής του.
   3.      Χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και σήμερα είναι οι εξής: Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Ιρλανδία, Ην. Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία, Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Μάλτα, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία.
   4.      Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και ανάλογα με το θέμα του ερωτήματος οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:

Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος τηλ.: 2103375376 2103375377

Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων τηλ.: 2103612060

    *      Για θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:
    *      Για τα Πανεπιστήμια: 210 3723272 και 210 3723278
    *      Για τα Τ.Ε.Ι.: 210 3228151 και 210 3723461
    *      Για θέματα που αφορούν χιλιομετρικές αποστάσεις από το κέντρο της Αθήνας τα τηλέφωνα της Νομαρχίας Αθηνών είναι 210 6991227 και 210 6910600.
    *      Οι προηγούμενες εγκύκλιοί μας για το θέμα αυτό καταργούνται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Άγιοι Απόστολοι Άγιος Δημήτριος (Παραλία Βαρνάβα) Άγιος Κωνσταντίνος (Καμάριζα) Αιγόσθενα (Πόρτο Γερμενό) Αλεποχώριον Αμφιάρειο Ανάβυσσος Άνω Σούλιον Αυλών Βίλια Γαλατάς Γραμματικόν Δασκαλειό (Λιμήν) Ερυθραί Θορικόν Κακή Θάλασσα Κερατέας Κάλαμος Καλέντζι Καλλονή Κάτω Σούλιον Κερατέα Κινέτα (Δασικός Σταθμός) Λαγονήσι Λαύριον Λεγρενά Μαρκόπουλο Ωρωπού Μέγαρα Μέθανα Μιλέσιον Νέα Παλάτια (Ωρωπού) Οινόη Όρμος Αγ. Μαρίνας Γραμματικού Παλαιά Φώκαια Πάχη (Μεγάρων) Πλάκα (Κερατέας) Ραμνούς Σκάλα Ωρωπού Σούνιο Σπάρτα Συκάμινον Σχοινιάς Τροιζήνα Τύμβος Χαλκούτσι Ψάθα Ωρωπός
 ΠΗΓΗ:ALFAVITA.GR


 

ΙΚΑ: Παροχές ασθενείας για νέες μητέρες

ΙΚΑ: Παροχές ασθενείας για νέες μητέρες

Απάντηση σε ένα τεράστιο θέμα που είχε ανακύψει για όλες τις νέες μητέρες οι οποίες έκαναν χρήση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας δίνει εγκύκλιος του ΙΚΑ. Προκύπτει ότι η 6μηνη περίοδος της άδειας, θα προσμετράται κανονικά στον ασφαλιστικό χρόνο που απαιτείται προκειμένου οι μητέρες να έχουν δικαίωμα χορήγησης των παροχών ασθενείας.
Το περίφημο 6μηνο καθιερώθηκε με τον νόμο Πετραλιά και επιτρέπει στις μητέρες να απουσιάζουν για έξι μήνες από την εργασία τους και να πληρώνονται με τον βασικό μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Κατά την εφαρμογή του μέτρου, προέκυψε ένα ζήτημα καθώς αρχικά η διοίκηση είχε αποφανθεί ότι η 6μηνη περίοδος δεν προσμετράται στον απαιτούμενο χρόνο για τις παροχές υγείας. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές μητέρες που έκαναν χρήση του νόμου, τελικώς να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η εγκύκλιος του ΙΚΑ λύνει αυτό το ζήτημα και μάλιστα καλεί τις υπηρεσίες να αποκαταστήσουν τις αδικίες που έχουν συμβεί κατά το παρελθόν.
Η εγκύκλιος έχει ως εξής:
Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου Ειδικής Άδειας Προστασίας Μητρότητας για την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση Παροχών Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 36 του Ν.3996/2011, ρυθμίστηκε από 5/8/2011 το θέμα της κάλυψης στον Κλάδο Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις ασφ/νες μητέρες που κάνουν χρήση του δικαιώματος της Ειδικής Άδειας Προστασίας Μητρότητας του Ν 3655/2008, διάρκειας έξι (6) μηνών που χορηγεί ο ΟΑΕΔ.
Περαιτέρω δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης αναδρομικά του χρόνου Ειδικής Άδειας Προστασίας Μητρότητας από 3/4/2008 έως 4/8/2011, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Φ40021/23219/2780/24-10-2011 έγγραφο της Γεν. Γραμ. Κοιν. Ασφ/σεων που σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας, και με την προϋπόθεση της καταβολής των αναλογούντων εισφορών αποκλειστικά από τις ίδιες της ασφ/νες.
Έπειτα από τα παραπάνω, στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένες θεμελιώνουν δικαίωμα με τον συνυπολογισμό του ως άνω αναγνωριζόμενου χρόνου, οι υπηρεσίες Παροχών θα κρίνουν τα αιτήματά τους (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, κ.α.) με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα υποβληθεί εντός έξι (6) μηνών από την εξόφληση των εισφορών του αναγνωριζόμενου χρόνου.
Επισημαίνουμε ότι αιτήματα ασφαλισμένων που έχουν κριθεί διαφορετικά ή εκκρεμούν στην Υπηρεσία, πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.
ΠΗΓΗ:ΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΕΛΤΑ


Το Κέντρο Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ το οποίο θα βρίσκεται στον παιδότοπο «Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΜΑ ΚΟΙΤΑ» 46,5 χλμ. Αθηνών-Σουνίου Σαρωνίδα, την Παρασκευή 13 Ιουλίου στις 20:00 μμ, για να ενημερώσει και να ψυχαγωγήσει παιδιά προσχολικής ηλικίας, σχετικά με τη σημασία και την αξία ενός υγιεινού και ισορροπημένου πρωινού.

Οι μικροί φίλοι της ΔΕΛΤΑ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια μοναδική διαδραστική αφήγηση για «Το ταξίδι στην Πρωινοχώρα», απολαμβάνοντας ένα ταξίδι σε μια μαγική χώρα παρέα με τη νεράιδα, τους νάνους και τα ζωάκια.

Στη συνέχεια όλα τα παιδιά θα λάβουν υλικά χειροτεχνίας ώστε να μπορέσουν μόνα τους να ζωντανέψουν τους ήρωες του παραμυθιού και να εμπεδώσουν ότι έμαθαν, ενώ θα υπάρχει ένα ειδικό όμορφο δωράκι για κάθε έναν από τους μικρούς ταξιδιώτες της Πρωινοχώρας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 4-6 χρονών και η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν. 

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο. Στους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7).   Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας :

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο.τους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7).  ονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο.
Στους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7).   Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

 

Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο.
Στους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7).  
Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας

Στην άγαμη μητέρα και στους μονογονείς γενικά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, χορηγείται γονική άδεια χωρίς αποδοχές για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας έως 8 μήνες μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών (άρθρο 5 του Ν. 1483/84,ΦΕΚ Α’ 153/8-10-1984, όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2639/98, ΦΕΚ Α’ 205/2-9-1998 και τροποποιήθηκε με το άρθρο. 7 του Ν. 4075/2012).
Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού. ( άρθρο. 8 του Ν. 4075/2012)
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ Α’ 113/8-5-1989), του προβλεπόμενου από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επιδόματος γάμου δικαιούχοι είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και ο ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι.
Σύμφωνα με το άρθρο 53, του Ν. 3528/07,ΦΕΚ Α’ 26/9-2-07, του Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, για το γονέα δημόσιο υπάλληλο που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο ή η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τις διευκολύνσεις για την ανατροφή τέκνου τις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.


ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

ΕΜΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Εμετός


Το σώμα μας διαθέτει ένα οπλοστάσιο συμπτωμάτων με το οποίο θα ανταποκριθεί σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και ευρεία ποικιλία εισβολέων και ερεθισμάτων.  Το φτέρνισμα εκτινάσσει τους εισβολείς μακριά από τη μύτη μας, ο βήχας από τους πνεύμονες και το λαιμό, η  διάρροια από τα έντερα, ο εμετός από το στομάχι.

Ο εμετός είναι μια ισχυρή δράση που ολοκληρώνεται από μια άγρια προς τα κάτω συστολή του διαφράγματος μαζί με μια ξαφνική σκλήρυνση των κοιλιακών μυών ωθόντας έτσι  το περιεχόμενο του στομάχου επάνω και έξω.

Ο εμετός είναι μια σύνθετη, συντονισμένη, αυτόματη αντανάκλαση. Μια αύξηση στην παραγωγή σαλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως πριν τον εμετό.
Ο εμετός ενορχηστρώνεται από τον εγκέφαλο. Ανταποκρίνεται στα σήματα που προέρχονται από το γαστρεντερικό σύστημα (το στόμα, το στομάχι, και τα έντερα), την κυκλοφορία του αίματος (τα φάρμακα ή τις μολύνσεις που ενδεχομένως περιέχουν), από το σύστημα ισορροπίας αλλά και από τον ίδιο τον εγκέφαλο (επηρεασμένος από την θέα τις μυρωδιές ή ακόμα και τις σκέψεις).
Μια καταπληκτική ποικιλία των ερεθισμάτων μπορεί να προκαλέσει  τον εμετό, από τις πέτρες στα νεφρά.
Σε ποιον συμβαίνει;
Ο εμετός είναι εξαιρετικά κοινός. Σχεδόν όλα τα παιδιά θα κάνουν εμετό αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τους. Η πιό κοινή κατάσταση για ένα παιδί είναι μια γαστροεντερική μόλυνση προερχόμενη από ιό.
Η πνευμονία οι ωτίτιδες, η σκωληκοειδίτιδα, ουρολοιμώξεις, ηπατίτιδα ή μηνιγγίτιδα μπορούν να προκαλέσουν εμετό.

Τα παιδιά με στένωση του πυλωρού κάνουν εμετό συχνά. Παιδιά με τροφική δηλητηρίαση από E Colli ή σταφυλόκοκκο είναι μια άλλη σημαντική ομάδα που κάνουν εμετό.

Τα παιδιά με τους όγκους εγκεφάλου, ή με άλλες αιτίες αυξανόμενης πίεσης στο κρανίο θα κάνουν εμετό. Οποιοδήποτε παιδί με πονοκεφάλους που τον ξυπνούν από τον ύπνο και κατά το πρωινό ξύπνημα κάνει εμετό πρέπει να αξιολογηθεί.
Ποια είναι τα συμπτώματα;

Ο εμετός είναι το σύμπτωμα. Τα παιδιά με επίμονο εμετό πρέπει να αξιολογηθούν.

Πόσο διαρκεί;

Ο εμετός από ιώσεις και δευτερεύουσες ασθένειες θα τελειώσει μέσα σε 24 ώρες. Όταν τα παιδιά κάνουν εμετό για περισσότερο από 24 ώρες  θα πρέπει να αξιολογηθεί η ενυδάτωσή τους και να εντοπιστεί η αιτία του εμετού.
Πώς μπορεί να αποτραπεί;

Διάφορα φάρμακα είναι αποτελεσματικά στην παρεμπόδιση του εμετού. Ο γιατρός σας είναι πιθανό να ορίσει κάποιο από αυτά
Άμεση αντιμετώπιση
του εμετού στα παιδιά


Αφήστε το στομάχι του να ξεκουραστεί. Δεν προσφέρετε τροφή και νερό για μερικές ώρες.  Στη συνέχεια προσφέρετε στο παιδί σας μικρές ποσότητες ειδικών ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων με τον τρόπο που θα σας συμβουλεύσει ο παιδίατρος 
 Όταν το παιδί σας δεν ανέχεται ούτε αυτές τις μικρές ποσότητες υγρών συμβουλευτείτε τον παιδίατρο σας Όταν θα χορηγήσετε αντιεμετικά φάρμακα και σε ποια δοσολογία.
 Σε περίπτωση που το παιδί ανέχεται τις μικρές ποσότητες υγρών, αυξάνουμε την ποσότητα σταδιακά αποφεύγοντας το γάλα και τα προϊόντα του. 
Στη συνέχεια δίνετε στεγνή, στερεά τροφή όπως φρυγανιά, κλπ. 
Τα μεγαλύτερα παιδιά είναι ικανά να κρίνουν από μόνα τους πότε μπορούν να φάνε πιο βαριά φαγητά. Σε μικρότερα δίνουμε φαγητά πλούσια σε άμυλο (ρύζι, πατάτες βραστές). 

Πότε πρέπει να καλέσετε
τον παιδίατρο σας


Ο πιο μεγάλος κίνδυνος του εμετού, που οφείλεται σε γαστρεντερίτιδα είναι η αφυδάτωση.
Καλέστε το γιατρό σας: 
Όταν ο εμετός επιμένει 
Όταν το παιδί σας έχει διάρροια και αρνείται τη λήψη υγρών. 
Όταν το παιδί σας δεν πίνει αρκετά, έχει ξηρό στόμα, παρουσιάζει υπνηλία ή φαίνεται νωθρό, πολύ ήσυχο.

Τα πιο κάτω συμπτώματα χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας και υποδηλώνουν σοβαρότερες καταστάσεις από γαστρεντερίτιδα. 
Εμετός σε βρέφη που εκτινάσσεται μακριά (ρουκετοειδής εμετός). 
Εμετός που συνοδεύεται με ψηλό πυρετό. 
Επαναλαμβανόμενος εμετός με χολή. 
Περιέχεται αίμα (αίμα στον εμετό). 
Εμετός που ακολουθεί μετά από δυνατό πονοκέφαλο.
 
 ΠΗΓΗ:IATREION.GR

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Οι γονείς δε βλέπουν ότι τα παιδιά τους είναι παχύσαρκα


Ορισμένοι γονείς κάνουν συχνά το λάθος να μην… αντιλαμβάνονται έγκαιρα αν τα παιδιά...
τους έχουν τάση προς την παχυσαρκία, ή είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα. Αυτό προκύπτει τουλάχιστον από πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε ο οργανισμός "Mend" (Mind, Exercise, Nutrition . . . Do it!) και η ιστοσελίδα συμβουλευτικής γονέων Netmums.

Το ένα τρίτο των παιδιών ηλικίας 11 χρονών είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, κάτι που αποδεικνύεται απειλητικό για την κατάσταση της υγείας τους.
Σύμφωνα με την έρευνα το 37% των γονέων πιστεύουν ότι αν μιλήσουν στα παιδιά τους για το βάρος τους, αυτό θα επηρεάσει την ψυχολογία τους. Δύο στους πέντε το έχουν δοκιμάσει, αλλά οι μισοί από αυτούς που είχαν ένα υπέρβαρο παιδί δήλωσαν ότι ήταν "άδικος κόπος".
Τα δύο τρίτα των γονέων χρειάζονται υποστήριξη για να μιλήσουν στα παιδιά τους για το θέμα των κιλών τους, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει το 85% για εκείνους που έχουν παχύσαρκα παιδιά.
Οι περισσότεροι γονείς μάλιστα κάνουν το λάθος να "ζυγίζουν" τα παιδιά τους με το "μάτ" συγκρίνοντάς τα με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους, αντί να τα ζυγίζουν κανονικά ή να επισκέπτονται κάποιον ειδικό.
thestival.gr

Δωρεάν θα δέχεται παιδιά 6-12 ετών τον Ιούλιο η ΜΚΟ "Μητέρας Έργον"

Δωρεάν θα δέχεται παιδιά 6-12 ετών τον Ιούλιο η ΜΚΟ "Μητέρας Έργον" 

 

Eντελώς δωρεάν θα δέχεται για το μήνα Ιούλιο παιδιά 6-12 ετών, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της, στην οδό Αμύντα 11, καθημερινά από τις 11:00- 15:00, η ΜΚΟ "Μητέρας Έργον"...

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕΤΑ ΑΕ "Εναρμόνιση της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής" θα φιλοξενήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, 14 παιδιά ηλικίας 6- 12 ετών εργαζόμενων μητέρων (με εξαίρεση το δημόσιο τομέα).
Στις προσφερόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνονται:
-         αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών
-         μαθήματα μουσικής και θεατρικής αγωγής
-         εκμάθηση Αγγλικής γλώσσας
-         μαθήματα κεραμικής
Πληροφορίες για τις εγγραφές στα τηλέφωνα 2310-288331 και 6976000933 (κ.Σιδηροπούλου).
thestival.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ CAMPING ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ


Όταν αποκτάς παιδιά νιώθεις την ζωή σου που αλλάζει, μέρα με τη μέρα. Μου αρέσουν οι αλλαγές, θέλω όμως και να κρατώ πράγματα που έκανα παλαιότερα και περνούσα καλά. Ένα απο αυτά είναι και το camping. Να μπορείς να γευτείς την ελευθερία της φύσης με τους ελάχιστους περιορισμούς και να μπορέσεις να μάθεις στα παιδιά σου να χαίρονται με απλό τρόπο!
Ακόμα και μηνών όταν είναι τα παιδιά μπορούν να είναι ασφαλή. Σε όλες τις φάσεις του μεγαλώματος τους. Εξαρτάται μόνο από τους γονείς να μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά τους σε αυτό το περιβάλλον.
Εμείς το ξανα-ξεκινήσαμε όταν τα παιδιά μας ήταν 2 χρονών. Χρειαστήκαμε:
 • μεγαλύτερη σκηνή ώστε να χωράμε 4 στο ίδιο δωμάτιο σκηνής γιατί τα παιδιά μας είναι μικρά ακόμη (2 χρονών). Με μεγαλύτερα παιδιά, οι γονείς προτιμούν σκηνές 2 δωματίων, ώστε να κοιμούνται χωριστά ή 3 δωματίων ώστε να υπάρχει δωμάτιο παρακευής γευμάτων με τραπεζι, καρεκλες, γκαζάκι κλπ.
 • sleeping bags για σκεπάσματα και ένα κατωσέντονο.
 • αντικουνουπικό spray κατάλληλο για παιδιά και  φιδάκι για την αποφυγή των κουνουπιών έξω απο την σκηνή .
 • τραπεζάκι με ενσωματομένες καρέκλες (σκαμπώ) για την παρασκευή του γάλακτος, το κόψιμο των φρούτων και άλλων γευμάτων, αλλά ήταν επίσης και καλή και καθαρή επιφάνεια για παιχνίδι.
 • γκαζάκι και μπρίκι για το ζέσταμα του γάλακτος .
 • πάνες, κρέμες, μωρομάντηλα για την αλλαγή των πανών στα παιδιά.
 • αντιηλιακό, καπέλο, ομπρέλα, ψάθες, κουβαδάκια και σωσίβια για την παραλία, που ως συνήθως συνοδεύει το ελληνικό camping.FORK1
 • άφθονο εμφιαλωμένο νερό.
 • φαρμακείο κατάλληλο για επαφή με την φύση, δηλαδή τσιμπιδάκι φρυδιών, βεντούζα για χρήση μετά απο τσιμπίματα μελισσών, σφιγγών, κουνουπιών, φιδιών κλπ, αμμωνία, κρέμα γιά έγκαυμα απο τον ήλιο, οινόπνευμα σε μαντηλάκια και γάζες, οξυζενέ και οτιδήποτε μας ενημερώσει ο παιδίατρος μας, οτι χρειάζεται να έχουμε μαζί μας. Σημαντικό είναι αν έχει κάποιες αλλεργίες το παιδί, να είμαστε προετοιμασμένοι.
040022-pink-jelly-icon-transport-travel-compass4

Και βέβαια χρειαστήκαμε οτιδήποτε άλλο παίρναμε πάντα μαζί μας στο camping (φακούς, σκοινιά, έξτρα πασαλάκια, χαρτί κουζίνας, μαχαιράκι, μουσαμάς για κάτω απο τη σκηνή κ.α.)

Tips:
 1.  ανάλογα την τοποθεσία που έχουμε επιλέξει για το camping πρέπει και τα ρούχα και παπούτσια του παιδιού να είναι κατάλληλα και να το προστατεύουν επαρκώς
 2. φίλοι μας χρησιμοποιούν ένα μικρό παρκοκρέβατο για την κόρη τους που είναι 7 μηνών. Χωράει μέσα στη σκηνή για τον ύπνο του παιδιού και με ένα τούλι απο πάνω δεν περνάνε τα κουνούπια όταν βρίσκονται έξω απο αυτήν, κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 3. Η καλή ψυχολογία παίζει τον βασικό ρόλο σε μία εκδρομή. Αναποδιές συμβαίνουν πάντα, όπως και λύσεις βρίσκονται όταν υπάρχει καλή θέληση. Αν μας συμβεί ένα πχ. λάστιχο ή αν ξεχάσουμε κάτι (που δεν είναι η σκηνή ... ) και μπορέσουμε με καλή θέληση να το ξεπεράσουμε, η "οικογενειακή περιπέτεια" του camping θα μας το ξεπληρώσει!
 Babytips.gr

Κυριακή, 1 Ιουλίου 2012

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2012 ΕΕΤΑΑ


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από μητέρες για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας ώστε να εγγράψουν τα παιδιά τους  σε Δομές και συγκεκριμένα σε Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ). Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες μητέρες θα γίνεται μέσω «Εντολών Τοποθέτησης» από την EETAA ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Σε ποιους απευθύνεται:


Οι μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 • α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
 • β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
 • γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή
 • δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.
Εξαιρούνται: Οι τακτικοί και αορίστου χρόνου Υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου Υπάλληλοι των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού).

Όπου ανακύπτει ερώτημα για την υπαγωγή των υπαλλήλων σ’ αυτές τις κατηγορίες, απαιτείται η σχετική βεβαίωση του εργοδότη για την νομική υπόσταση του φορέα του.
Σημειώνεται ότι από το σύνολο των ανωτέρω (α-δ) προϋποθέσεων εξαιρούνται οι υποψήφιες μητέρες με παιδιά ΑΜΕΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα ΑΜΕΑ τέκνα τους ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης αλλά μόνο σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), καθώς και στα Τμήματα ΑΜΕΑ των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που:
 α)  Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
 β)  Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών:
 • Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2012) και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2012), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
 • Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για παιδιά βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιά με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα και
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία, εφήβους, και άτομα  με νοητική υστέρηση ή/και κινητική αναπηρία. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
γ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις 40.000 €. 
Οι πλήρεις όροι και προυποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όλη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία.

Περίοδος υποβολής

από 13/7/2012 έως 23/7/2012 (Ώρα 13:30)

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται σε έντυπη μορφή από τις 13/07/2012, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., από τα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ, στις παρακάτω Διευθύνσεις:
 • Γραφεία Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 104 6 Αθήνα, στάση ΜΕΤΡΟ «Μεταξουργείο») στα τηλέφωνα 213 320600
 • Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος, 546 26 Θεσσαλονίκη) στα τηλέφωνα 2310 44714 και 2310 544731.
 • Γραφείο Θεσσαλίας (Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος 412 22 Λάρισα) στα τηλέφωνα 2410 579220.
Σε ηλεκτρονική μορφή θα διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr.
Η Αίτηση Συμμετοχής συνοδεύεται από τα Παραρτήματα 1 (Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωση  μητέρων) και 2 (Έντυπο υποβολής ένστασης μητέρων).
Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 13/07/2012 έως 23/07/2012. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η ημέρα Δευτέρα, 23/07/2012 και ώρα 13:30 μ.μ.  Εκπρόθεσμες Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες, δεν θα αξιολογούνται και θα επιστρέφονται.
Προσοχή:
1) Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που παίρνει η αίτηση από την ΕΕΤΑΑ. Αιτήσεις ή/και δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 23/07/2012, δεν λαμβάνονται υπόψη.
2) Θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη υποβληθείσα και πρωτοκολλημένη αίτηση.
Για τη συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση», απαραίτητη είναι η γνώση από τις ενδιαφερόμενες όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, τα οποία οι υποψήφιες θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ στις ακόλουθες Διευθύνσεις αντίστοιχα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων μητέρων, ως ακολούθως:
 1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα - Περιφέρειες: Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.
 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πολυτεχνείου 39, 7ος όροφος, 546 26 Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 412 22 Λάρισα - Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων 
Στην «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) εναλλακτικών επιλογών Σταθμών, με σειρά προτεραιότητας, για εγγραφή του τέκνου τους σε Δομές της προτίμησής τους και έως δύο (2) εναλλακτικές επιλογές ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ - ΜΕΑ σε επίπεδο  πόλης.              
δ)  Η επιλογή των Δομών θα γίνει από τους Πίνακες των υπαγχθεισών Δομών ανά Νομό, που έχουν αναρτηθεί από τις 12/07/2012 σε έντυπη μορφή στα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ (Αθήνας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της www.eetaa.gr  και περιλαμβάνουν τις ηλικίες των τέκνων που αντιστοιχούν σε κάθε είδος Δομής, την επωνυμία του φορέα, που λειτουργεί τη Δομή και τα στοιχεία της εν λόγω Δομής (επωνυμία, κωδικός, είδος Δομής, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας,  τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, το ωράριο λειτουργίας, εξυπηρετούμενες περιοχές).     
Οι πλήρεις όροι και προυποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όλη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία.

www.eetaa.gr