Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

                                                                                                                  

                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
                                       Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
             ΚΛΑΔΟΙ: Ι΄ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ
                        ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
                            Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30
                                          10170 ΑΘΗΝΑ
                   ΣΤ΄ΟΙΚΟΓΕΝ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
                            Ταχ.Δ/νση: Αβέρωφ 7
                              10433 ΑΘΗΝΑ
  
                            Τηλ.Κέντρο:             2131519100 begin_of_the_skype_highlighting            2131519100      end_of_the_skype_highlighting
2131519100 begin_of_the_skype_highlighting            2131519100      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting      
                          
Ηλεκτρ.Δ/νση: www.oga.gr

  

ΑΔΑ: Β4ΘΤ4691ΩΔ-Υ6Ι
                                                                                                                  Αθήνα 25/09/2012
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ

                                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5
ΘΕΜΑ: “ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ή ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ. - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ.”
Σας κάνουμε γνωστό ότι από 01/10/2012 μέχρι 30/11/2012 θα εφαρμοστεί το μέτρο της
καταγραφής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων και των δικαιούχων οικογενειακών
επιδομάτων του ΟΓΑ στα ΕΛ.ΤΑ. ή στις Τράπεζες, απ' όπου τους καταβάλλεται η σύνταξη ή το
οικογενειακό επίδομα.
Η καταγραφή φυσικής παρουσίας είναι υποχρεωτική και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Παράλληλα με την καταγραφή θα γίνει έλεγχος και επικαιροποίηση των στοιχείων των Μητρώων
των συνταξιούχων και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων ως προς τον ΑΜΚΑ και τον
ΑΦΜ.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω θα αποσταλεί από τον ΟΓΑ σε όλους τους συνταξιούχους και
δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων ενημερωτική επιστολή, στην οποία θα περιγράφεται η
διαδικασία:
α) της καταγραφής και
β) του ελέγχου του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ τους.

Ι. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
Οι συνταξιούχοι και οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων που θα λάβουν την ενημερωτική
επιστολή θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο πιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.)
από το οποίο εισπράττουν τη σύνταξή τους, προκειμένου να καταγραφούν, επιδεικνύοντας:
α) Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους και
β) τη σχετική ενημερωτική επιστολή.

ΙΙ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΝΙΚΑΝΩΝ
Οι συνταξιούχοι και οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων που αποδεδειγμένα αδυνατούν να
προσέλθουν στα πιστωτικά ιδρύματα και μόνο αυτοί, θα καταγραφούν δια του νομίμου
εκπροσώπου τους στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, στον οποίο θα πρέπει
να προσέλθει ο εκπρόσωπός τους προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1.Καταγραφή από πληρεξούσιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
α) Πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση για την καταγραφή, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομία ή τη Δημοτική Αστυνομία στην περίπτωση που η θεώρηση θα
γίνει στην οικία του δικαιούχου προσώπου. Εάν το πληρεξούσιο είναι παλαιό (πέραν του έτους),
απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,
ότι το πληρεξούσιο βρίσκεται σε ισχύ.
β) Ιατρική γνωμάτευση/ βεβαίωση νοσηλείας.
γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του δικαιούχου και του πληρεξουσίου ή του
εξουσιοδοτημένου προσώπου.
δ) Προκειμένου για συνταξιούχο (γήρατος, αναπηρίας ή επιζώντων) που κατοικεί στο
εξωτερικό και πληρώνεται τη σύνταξή του στην Ελλάδα, απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση από
την αρμόδια προξενική αρχή, εκδοθείσα κατά το χρονικό διάστημα της καταγραφής, στην οποία
να πιστοποιείται ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
α) Εάν κατά την καταγραφή διαπιστωθεί ότι συνταξιούχος ανασφάλιστος υπερήλικας ή
δικαιούχος οικογενειακών επιδομάτων διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό δεν θα καταγραφεί.
Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ,
ώστε να ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής του ή του χορηγούμενου οικογενειακού
επιδόματος.
β) Τα πρόσωπα που είναι παράλληλα συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακού
επιδόματος από τον ΟΓΑ θα λάβουν δύο ενημερωτικές επιστολές , μία από τον Κλάδο Ι΄
Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωμής Συντάξεων και μία από τον Κλάδο
ΣΤ΄Οικογενειακών Επιδομάτων.
Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να καταγραφούν οπωσδήποτε δύο φορές, μία ως συνταξιούχοι
και μία ως δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων.
2.Καταγραφή συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία λόγω
διανοητικής διαταραχής.
α) Δικαστική απόφαση για τον ορισμό δικαστικού συμπαραστάτη ή επιτρόπου ή απόφαση της
Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας του ΙΚΑ για τον ορισμό προσωρινού διαχειριστή
β) Εάν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω αποφάσεις, βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνομίας ή της
Δημοτικής Αστυνομίας, ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή και το βιβλιάριο υγείας του
συνταξιούχου.
γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του εκπροσώπου και του συνταξιούχου.
δ) Προκειμένου για συνταξιούχο που περιθάλπεται σε Δημόσιο Ιδρυμα η καταγραφή του
μπορεί να πραγματοποιηθεί και από το Διευθυντή ή τον εκπρόσωπο του Ιδρύματος, ο οποίος θα
προσκομίσει την ταυτότητά του, καθώς και την ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας του
συνταξιούχου.
 3. Καταγραφή ανήλικων συνταξιούχων (ορφανών τέκνων ή επιδοματούχων παραπληγικών)
που δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα.
α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του εκπροσώπου τους (γονέα ή κηδεμόνα ή προσώπου
που ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου κατόπιν δικαστικής απόφασης).
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Βιβλιάριο υγείας του ανήλικου τέκνου.
Επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις των δικαιούχων ορφανικών συντάξεων πρέπει να
απογραφούν ξεχωριστά όλοι οι δικαιούχοι.
Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων και επιδοματούχων
θα τηρούνται στο Αρχείο του Ανταποκριτή του ΟΓΑ, ώστε οποτεδήποτε αναζητηθούν από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ, για έλεγχο, να είναι διαθέσιμα.

ΙΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ
Παράλληλα με την καταγραφή φυσικής παρουσίας θα γίνει έλεγχος και επικαιροποίηση του
Μητρώου συνταξιούχων και του Μητρώου δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων ως προς τον
ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ τους.
Οι συνταξιούχοι και επιδοματούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν στην ενημερωτική επιστολή
αναγράφεται ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ τους και αν οι αναγραφόμενοι αριθμοί είναι σωστοί.
Στην περίπτωση που δεν αναγράφονται ο ΑΜΚΑ ή και ο ΑΦΜ ή αναγράφονται αλλά είναι
λανθασμένοι, θα πρέπει να απευθυνθούν στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ για να δηλώσουν το σωστό
ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ τους, προσκομίζοντας:
α) Για την καταχώριση ή διόρθωση του ΑΦΜ, το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου
εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
β) Για την καταχώριση ή διόρθωση του ΑΜΚΑ, βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που
συνταξιούχος ή επιδοματούχος δεν διαθέτει ΑΜΚΑ θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο
ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
Επισημαίνουμε ότι, οι συνταξιούχοι που παράλληλα λαμβάνουν και οικογενειακό επίδομα θα
πρέπει να ελέγξουν τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ τους και στις δύο ενημερωτικές επιστολές που θα
λάβουν.
Εάν ο αναγραφόμενος στην επιστολή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ είναι σωστός, δεν απαιτείται καμμία
ενέργεια από τον συνταξιούχο ή επιδοματούχο.

IV. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΓΑ

Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΝΙΚΑΝΩΝ
Στη διαδικτυακή εφαρμογή των Ανταποκριτών έχει δημιουργηθεί από τη Διεύθυνση
Μηχανογράφησης του ΟΓΑ ειδική Υπηρεσία “Καταγραφή Φυσικής Παρουσίας” μέσω της
οποίας θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή των συνταξιούχων και επιδοματούχων που αδυνατούν
να προσέλθουν στις Τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ.
Στην εφαρμογή αυτή θα καταγράφονται τα στοιχεία του συνταξιούχου ή επιδοματούχου και του
εκπροσώπου που θα προσέλθει αντί αυτού για την καταγραφή.
Αναλυτικές

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΑΦΜ
Η καταχώριση του ελλείποντος ή του ορθού ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ στα Μητρώα του ΟΓΑ θα γίνει
επίσης μέσω ειδικής διαδικτυακής Υπηρεσίας “Δήλωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ” που έχει επίσης
δημιουργηθεί από τη Διεύθυνση Μηχανογραφησης του ΟΓΑ.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ
Στις περιπτώσεις που οι ενημερωτικές επιστολές δεν παραληφθούν για οποιοδήποτε λόγο, θα
υπάρχει η δυνατότητα για τους συνταξιούχους και τους δικαιούχους οικογενειακών
επιδομάτων να τις παραλάβουν από τον Ανταποκριτή, ο οποίος θα μπορεί να εκτυπώσει την
ενημερωτική επιστολή μέσω της ειδικής εφαρμογής.
Επιπλέον μόνο για τους συνταξιούχους υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφούν και με τα
στοιχεία που αναγράφονται στο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων του πρώτου εξαμήνου του
2012, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ίδιοι από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr)
μέσω της Υπηρεσίας “Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων” ή οι Ανταποκριτές
μέσω της αντίστοιχης Εφαρμογής των Ανταποκριτών.
Όλες οι ανωτέρω διαδικτυακές εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα κάθε Ανταποκριτής να έχει πρόσβαση στο σύνολο του Μητρώου Συνταξιούχων
και του Μητρώου Δικαιούχων Οικογενειακών Επιδομάτων και όχι μόνο στα Μητρώα του
Δήμου του.
Επισημαίνουμε ότι, αν μέχρι 30/11/2012 οι συνταξιούχοι και οι δικαιούχοι οικογενειακών
επιδομάτων :
α) δεν έχουν καταγραφεί στις Τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ ή κατά περίπτωση στον Ανταποκριτή του
ΟΓΑ και
β) δεν έχουν δηλώσει το σωστό ΑΜΚΑ και ΑΦΜ τους στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ,
από το μήνα Ιανουάριο του 2013 θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

Πηγή: ΟΓΑ

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΑ

Οι θεραπείες με βότανα που αναφέρονται παρακάτω προορίζονται για παιδιά μεγαλύτερα των δύο ετών.
Για να εφαρμόσετε μια θεραπευτική αγωγή με βότανα σε παιδιά μικρότερα των δύο ετών, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Το χαμομήλι και οι ευργετικές του ιδιότητες Το χαμομήλι είναι φαρμακευτικό φυτό. Τα άνθη του μαζεύονται και ξηραίνονται. Όταν τα βράσουμε, μας δίνουν ένα κιτρινωπό αφέψημα που είναι καταπραϋντικό για το νευρικό σύστημα και το στομάχι και θεραπευτικό για τα έντερα και τη διάρροια των παιδιών. Οι κομπρέσες με χαμομήλι είναι πολύ αποτελεσματικές για τη φλόγωση των ματιών.

Αν ζείτε με παιδιά, το φαρμακείο σας σίγουρα θα περιέχει αρκετά σιρόπια για το βήχα, αποσυμφορητικά, φάρμακα που καταπολεμούν τη διάρροια και ρίχνουν τον πυρετό.
Τέτοιου είδους συνταγολογημένα φάρμακα συχνά κάνουν σπουδαία δουλειά στο να παρέχουν προσωρινή ανακούφιση από τα συμπτώματα.
Δυστυχώς, όμως, μπορεί επίσης να δημιουργήσουν και δικά τους προβλήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Για παράδειγμα, τα αποσυμφορητικά συνήθως προκαλούν υπνηλία και ανησυχία ενώ, κάποιες φορές επαναφέρουν τη συμφόρηση. Τα αντιβιοτικά, όταν χορηγούνται σε υπερβολική δόση, μπορεί να προκαλέσουν την ανάπτυξη επικίνδυνων στελεχών κάποιων βακτηριδίων που είναι ανεχτικά σε αυτού του είδους τα αντιβιοτικά.
Για τις πιο συνηθισμένες αρρώστιες της παιδικής ηλικίας, οι θεραπείες με βότανα προσφέρουν ασφαλή και αποτελεσματική εναλλακτική λύση των φαρμακευτικών σκευασμάτων —χωρίς να έχουν καθόλου παρενέργειες.
Η πλειοψηφία των ασθενειών της παιδικής ηλικίας τείνει να έχει ήπια μορφή, και η καλύτερη θεραπεία που μπορείτε να παρέχετε είναι αυτή που ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού σας ανακουφίζοντας από τα δυσμενή συμπτώματα. Αυτό, σε συνδυασμό με την κατάλληλη ξεκούραση και την πρόσληψη απαραίτητων θρεπτικών συστατικών και πολλών υγρών, θα βοηθήσει τα παιδιά σας να ανακτήσουν την υγεία τους.
Οι θεραπείες με βότανα που αναφέρονται παρακάτω προορίζονται για παιδιά μεγαλύτερα των δύο ετών. Για να εφαρμόσετε μια θεραπευτική αγωγή με βότανα σε παιδιά μικρότερα των δύο ετών, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΙΠΗ
Ενώ βρίσκονται ακόμη στην ανάπτυξη των ανοσοποιητικών τους συστημάτων, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα κρυολογήματα και τη γρίπη. Εάν το παιδί σας πάθει κάποιο κρυολόγημα ή γρίπη, δοκιμάστε τις ακόλουθες θεραπείες για να το ανακουφίσετε από τα συμπτώματα και να έχει γρήγορη ανάρρωση.
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΕΧΙΝΑΤΣΕΑ, ΚΑΡΠΟ ΣΑΜΠΟΥΚΟΥ, ΚΑΙ ΓΛΥΚΥΡΡΙΖΑ.
Στην πρώτη ένδειξη πονόλαιμου, συναχιού, ή κρυάδων, δοκιμάστε ένα μίγμα εχινάτσεας (Echinacea spp), καρπού σαμπούκου (Sambucus nigra), και γλυκύρριζας (Glycyrrhiza glabra). Η εχινάτσεα ενισχύει τη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ ο καρπός του σαμπούκου και η γλυκύρριζα   έχουν αντι-ιογενείς ιδιότητες. Συνδυάστε 1/2 ουγγιά εκχυλίσματος εχινάτσεας, 1 ουγγιά εκχυλίσματος από καρπό σαμπούκου, και 1/4 ουγγιά από ρίζα γλυκύρριζας. Δώστε στο παιδί σας 1/4 έως 1/2 κουταλάκι του γλυκού 4 φορές την ημέρα μέχρι και 10 ημέρες.
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΜΕ ΑΦΕΨΗΜΑ ΑΠΟ ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑ ΚΑΙ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ.
Η πιπερόριζα (Zingiber officinale), το γλυκάνισο (Pimpinella anisum), και η ρίζα της γλυκύρριζας βοηθούν να μαλακώσουν οι βλέννες στην αναπνευστική οδό. Σιγοβράστε 2 φλυτζάνια νερού μαζί με 2 κουταλάκια του γλυκού φρέσκια, ψιλοκομμένη ρίζα πιπερόριζας, 2 κουταλάκια του γλυκού σπόρους γλυκάνισου, και 1 κουταλάκι του γλυκού ρίζα γλυκύρριζας σε μια σκεπασμένη κατσαρόλα για 10 λεπτά. Σουρώστε, και αν θέλετε χρησιμοποιήστε κάποια γλυκαντική ουσία. Να δίνετε στο παιδί σας να πίνει 1/2 φλυτζάνι κάθε δύο ώρες, έως και 3 φλυτζάνια την ημέρα.
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟ ΚΑΙ ΜΕΝΤΑ.
Τα αιθέρια έλαια του ευκάλυπτου (globulus Eucalyptus) και της μέντας (Mentha piperita) βοηθούν να ανοίξουν οι αναπνευστικές οδοί και καταπολεμούν τους μικροοργανισμούς που προκαλούν τις μολύνσεις.
Συνδυάστε 10 σταγόνες από το αιθέριο έλαιο του ευκάλυπτου και της μέντας μαζί με μια μικρή ποσότητα ελαιόλαδου ή αμυγδαλέλαιου και χρησιμοποιώντας ποσότητα ίση με ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού κάντε εντριβή στο στήθος και στην πλάτη του παιδιού σας, περίπου δύο φορές την ημέρα.
ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΕΤΕ ΤΟ ΒΗΧΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΠΟ ΦΛΟΥΔΑ ΘΥΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΙΟΥ.
Η έντονη μυρωδιά από τα αιθέρια έλαια του θυμαριού (Thymus vulgaris) και της μέντας ανακουφίζουν από τη συμφόρηση και έχουν αντιμικροβιακές και αντισπασμωδικές ιδιότητες. Ο φλόμος (ή αλλιώς φλομόχορτο) (Verbascum thapsus) και η ρίζα της γλυκύρριζας καταπραΰνουν τις ενοχλήσεις της αναπνευστικής οδού, ενώ η φλούδα του αγριοκέρασου καταπραΰνει τον σπασμώδη βήχα. Αναμίξτε 1¼ φλυτζάνι νερού με 2 κουταλάκια του γλυκού από κάθε ένα από αυτά τα βότανα μέσα σε μία σκεπασμένη κατσαρόλα.
Αφήστε το μίγμα να βράσει σε μέτρια θερμοκρασία, και σιγοβράστε το για 5 λεπτά. Βγάλτε την κατσαρόλα από τη φωτιά, και βάλτε το στο νερό για 30 λεπτά. Στραγγίξτε και προσθέστε 1/2 φλυτζάνι μέλι, ζεσταίνοντας, αν θέλετε, το αφέψημα έτσι ώστε το μέλι να λιώσει τελείως. Μπορείτε να δίνετε στο παιδί σας να πίνει ένα κουταλάκι του γλυκού όσο συχνά θέλετε.
ΔΙΑΡΡΟΙΑ.
Τα παιδιά παθαίνουν διάρροια από πολλές αιτίες, μεταξύ των οποίων είναι και η υπερκατανάλωση τροφών (ειδικά λιπαρών τροφών, φρούτων, ή κρύων τροφών όπως το παγωτό), οι μολύνσεις, και οι τροφικές αλλεργίες. Τις περισσότερες φορές, η διάρροια σταματά από μόνη της μέσα σε μία ή το πολύ δύο ημέρες.  (Εάν δεν σταματήσει, ή αν συνοδεύεται και από πυρετό, πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.) Σιγουρευτείτε, στο μεταξύ, ότι έχετε δώσει πολλά υγρά στο παιδί σας για την αποφυγή αφυδάτωσης, και δοκιμάστε τις παρακάτω θεραπείες με βότανα.
ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΑΦΕΨΗΜΑ ΑΠΟ ΓΛΗΧΩΜΑ ΓΑΛΕΟΦΙΛΟΥ (CATNIP), ΦΥΛΛΑ ΣΜΕΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΝΤΑ.
Το γλήχωμα του γαλεόφιλου (Catnip ή Nepeta cataria) χαλαρώνει τις κοιλιακές κράμπες, ενώ η μέντα βοηθά στην αποβολή των αερίων και ηρεμεί τους σπασμούς των εντέρων. Το φύλλο του σμέουρου (Rubus ideaus) περιέχει στυπτικές ενώσεις που ονομάζονται τανίνες, οι οποίες καταπραΰνουν την εντερική φλεγμονή. Φτιάξτε ένα αφέψημα ρίχνοντας 2 φλυτζάνια βραστού νερού σε 2 κουταλάκια του γλυκού από το γλήχωμα του γαλεόφιλου (catnip), της μέντας και το φύλλο του σμέουρου. Σκεπάστε το σκεύος και αφήστε τα να μουλιάσουν για 15 λεπτά. Στραγγίξτε, προσθέστε κάποια γλυκαντική ουσία, και δώστε στο παιδί σας να πίνει 1/2 φλυτζάνι του τσαγιού κάθε 30 λεπτά.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΜΕ ΜΠΑΝΑΝΕΣ, ΧΑΡΟΥΠΙ, ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΑ.
Τα περισσότερα παιδιά αγαπούν τις μπανάνες καθώς επίσης και το χαρούπι που έχει άρωμα σοκολάτας. Και τα δύο είναι πούσια σε πηκτίνη, η οποία έχει την ιδιότητα να σφίγγει τα χαλαρά κόπρανα. Η κανέλα (Cinnamomum aromaticum) ανακουφίζει από τους πόνους των αερίων. Λιώστε μια μπανάνα μαζί με 1 έως 2 κουταλάκια του γλυκού σκόνης χαρουπιού και 1/2 κουταλάκι του γλυκού κονιοποιημένης κανέλας.
ΠΥΡΕΤΟΣ
Ως μια από τις αρχικές άμυνες του σώματος ενάντια στους μολυσματικούς μικροοργανισμούς, ο πυρετός δεν θα πρέπει να πέσει πολύ εκτός και αν έχει αυξηθεί σε επικίνδυνα επίπεδα. Οι θεραπείες με βότανα μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις πολύ χαμηλού πυρετού όταν συνδυάζονται με την πρόσληψη μεγάλης ποσότητας υγρών για την αποφυγή αφυδάτωσης.
ΑΠΑΛΛΑΧΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΧΙΛΛΕΙΑ ΤΗ ΧΙΛΙΟΦΥΛΛΗ ΚΑΙ ΧΑΜΟΜΗΛΙ.
Ένα χλιαρό μπάνιο ή ένα ντους με Αχίλλεια τη χιλιόφυλλη (Achillea millefolium) και χαμομήλι  (Matricaria recutita) ανακουφίζει τους πόνους των μυών και τις ενοχλήσεις που προέρχονται από τον πυρετό. Τόσο η αχίλλεια η χιλιόφυλλη όσο και το χαμομήλι έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες ενώ το χαμομήλι έχει και την ικανότητα να χαλαρώνει.
Φτιάξτε ένα δυνατό αφέψημα με βότανα ρίχνοντας 1 τέταρτο του γαλονιού βραστό νερό σε 3 κουταλιές της σούπας από αποξηραμένη αχίλλεια τη χιλιόφυλλη και άνθη χαμομηλιού. Σκεπάστε το σκεύος και αφήστε τα να μουλιάσουν για 20 λεπτά. Στραγγίξτε, και τρίψτε το παιδί σας με σφουγγάρι που έχετε εμποτίσει στο χλιαρό αφέψημα που φτιάξατε.
ΡΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ, ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΘΗ ΣΑΜΠΟΥΚΟΥ.

Ένα αφέψημα που φτιάχνεται από μέντα, σαμπούκο (Sambucus nigra), και πιπερόριζα θα σας βοηθήσει να ρίξετε τον πυρετό αυξάνοντας την εφίδρωση (ιδρώτα). Σιγοβράστε 2 κουταλάκια του γλυκού ψιλοκομμένης φρέσκιας ρίζας πιπερόριζας σε 2 φλιτζάνια νερού για 5 λεπτά σκεπάζοντας την κατσαρόλα. Προσθέστε από 1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένης μέντας και σαμπούκου. Σκεπάστε την κατσαρόλα και αφήστε τα να μουλιάσουν, για άλλα 10 λεπτά. Προσθέστε κάποια γλυκαντική ουσία, και δώστε στο παιδί σας να πίνει 1/4 φλυτζάνι του τσαγιού κάθε μισή ώρα, το πολύ μέχρι 4 φλυτζάνια την ημέρα.
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΕΧΙΝΑΤΣΕΑ.
Η εχινάτσεα βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμήσει όλους τους  εισβάλλοντες μικροοργανισμούς που προκαλούν τον πυρετό. Δώστε στο παιδί σας από 1/4 έως 1/2 κουταλάκι του γλυκού βάμμα εχινάτσεας 4 φορές την ημέρα.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΤΕ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΥ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟ ΣΚΟΡΔΟΥ.
Το σκόρδο (Allium sativum) είναι ένα ισχυρό αντιμικροβιακό που βοηθά στην καταπολέμηση της μόλυνσης όταν εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στο αυτί. Για να φτιάξετε το έλαιο του σκόρδου, ψιλοκόψτε έναν μεγάλο βολβό φρέσκου σκόρδου και τοποθετήστε το σε ένα βαρύ δοχείο με αρκετή ποσότητα ελαιόλαδου έτσι ώστε να καλυφθεί. Σκεπάστε το δοχείο και βάλτε το σε χαμηλή θερμοκρασία περίπου για  μια ώρα. Αφήστε το να κρυώσει, στραγγίξτε το λάδι αρκετές φορές με ένα τουλπάνι, και βάλτε το στο ψυγείο μέσα σε ένα γυάλινο βαζάκι το πολύ για ένα μήνα. Για να χρησιμοποιήσετε το λάδι, ζεστάνετε μια μικρή ποσότητα σε ένα μεταλλικό κουτάλι πάνω από τη φλόγα ενός κεριού. Ελέγξτε τη θερμοκρασία, ρίξτε δύο σταγόνες του ελαίου κατευθείαν μέσα στο αυτί με ένα σταγονόμετρο και βουλώστε το αυτί με ένα βαμβακάκι. Επαναλάβετε το ίδιο όποτε το κρίνετε απαραίτητο.
ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΥ ΜΕ ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ ΑΠΟ ΛΕΒΑΝΤΑ.
Αν ακουμπήσετε ένα μπουκάλι ζεστό νερό πάνω στο αυτί του παιδιού σας θα ανακουφιστεί από τον έντονο πόνο που έχει προκληθεί από τη μόλυνση του μέσου ου. Μια κομπρέσα με λεβάντα (Lavendula angustifolia), η οποία έχει καταπραϋντικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, θα καταστήσει τη θεραπεία πιο αποτελεσματική. Εμποτίστε ένα βαμβακερό πανί μέσα σε μια λεκάνη με ζεστό νερό που να περιέχει 3 σταγόνες αιθέριου έλαιου λεβάντας. Στρίψτε ελαφρώς το πανί, εφαρμόστε το στο αυτί του παιδιού σας, και καλύψτε το με ένα μπουκάλι ζεστό νερό.
ΠΟΝΟΛΑΙΜΟΣ
Συνήθως ο πονόλαιμος αποτελεί ένα από τα πρώτα συμπτώματα ενός κρυολογήματος ή της γρίπης. Εάν το παιδί σας έχει πονόλαιμο ο οποίος συνοδεύεται και με υψηλό πυρετό, θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας. Αν δεν συνοδεύεται, όμως, από υψηλό πυρετό, τότε μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω θεραπευτικές αγωγές με βότανα έτσι ώστε να ανακουφιστεί άμεσα από τις ενοχλήσεις.
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟΛΑΙΜΟ ΜΕ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ.
Το φασκόμηλο (Salvia officinalis) έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες και περιέχει στυπτικές τανίνες που βοηθούν στην ανακούφιση της φλεγμονής. Ρίξτε 2 φλυτζάνια βραστού νερού σε 4 κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένου φασκόμηλου. Καλύψτε το σκεύος, αφήστε τα να μουλιάσουν για 15 λεπτά, στραγγίξτε, και προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού θαλασσινό αλάτι, το οποίο έχει ήπιες αντιμικροβιακές και αντισηπτικές ιδιότητες. Ενθαρρύνετε το παιδί σας να κάνει γαργάρες με αυτό το ζεστό αφέψημα (χωρίς να το καταπίνει) κάθε μία ή δύο ώρες.
ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΕΤΕ ΤΗΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΜΕ ΑΛΘΑΙΑ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ή αλλιώς ΝΕΡΟΜΟΛΟΧΑ) ΚΑΙ ΜΕΝΤΑ.
Η άλθαια η φαρμακευτική ή αλλιώς νερομολόχα (Althea officinalis) περιέχει  υδατοδιαλυτές ίνες που κατευνάζουν τις ενοχλήσεις, ενώ η πιπερόριζα και η μέντα καταπραΰνουν τις φλεγμονές. Σιγοβράστε 1 κουταλιά της σούπας ρίζα αλθαίας της φαρμακευτικής ή νερομολόχας μαζί με 1 κουταλιά της σούπας φρέσκια, ψιλοκομμένη ρίζα πιπερόριζας σε 3 φλυτζάνια νερό μέσα σε σκεπασμένο σκεύος περίπου για 5 λεπτά. Βγάλτε το σκεύος από τη φωτιά, προσθέστε 2 κουταλάκια του γλυκού μέντα, σκεπάστε το σκεύος, και αφήστε τα να μουλιάσουν για άλλα 10 λεπτά. Στραγγίξτε, προσθέστε κάποια γλυκαντική ουσία και δώστε στο παιδί σας να πίνει έως και 3 φλυτζάνια την ημέρα.
 

Δωρεάν εμβόλια για τα παιδιά των ανέργων δια χειρός Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών!

Δωρεάν εμβόλια για τα παιδιά των ανέργων δια χειρός Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών!


Εκστρατεία Παιδικού Εμβολιασμού για παιδιά ανασφάλιστων γονέων και γονέων χρονίως ανέργων, καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς καμία ιατρική παρακολούθηση, ξεκινά το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από την 1η Σεπτεμβρίου  2012. 
 

Σε 7 σημεία της Αθήνας - στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και στα 6 παραρτήματά του στους Δήμους Ίλιου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης και Ν. Ηρακλείου, Περιστερίου και στη Μητρόπολη Περιστερίου θα καταγράφονται τα εμβόλια που χρειάζεται κάθε ανασφάλιστο παιδί από εθελοντές παιδιάτρους που στελεχώνουν τους ανωτέρω εμβολιαστικούς σταθμούς. 
 
Πληροφορίες για τους τόπους και το χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών θα δίνονται από 27 Αυγούστου 2012 στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής στο τηλέφωνο 801 - 11 - 90009 και στη διεύθυνση Σεβαστουπόλεως 113, 3ος όροφος
 
Οι ανασφάλιστοι γονείς θα μπορούν να επισκέπτονται τους εμβολιαστικούς σταθμούς από Δευτέρα 27 Αυγούστου έως Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012, προκειμένου να καταγραφούν τα εμβόλια που εκκρεμούν για τα παιδιά τους.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού, η ταυτότητα του γονέα , το ΑΜΚΑ του γονέα ή το ΑΜΚΑ του παιδιού, και το βιβλιάριο ασφάλισης που έληξε (αν υπάρχει) ή εναλλακτικά η κάρτα ανεργίας (αν αυτό υπάρχει). 
 
Οι εμβολιασμοί θα διεξαχθούν στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής και στα 6 Παραρτήματα ΔΩΡΕΑΝ από 1η Οκτωβρίου, μετά την καταγραφή των εμβολιαστικών αναγκών.
Παιδιά που είναι πλήρως ανεμβολίαστα, θα κάνουν το λεγόμενο "catch up" στην εμβολιαστική τους φαρέτρα, με προτεραιότητα στα πιο ζωτικής σημασίας εμβόλια του Βασικού Εμβολιασμού. 
 
Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι στον παιδικό εμβολιασμό καμία δόση και κανένα εμβόλιο δε χάνεται, όσος καιρός και αν περάσει από την προβλεπόμενη για την ηλικία τους κάλυψη. Τα παιδιά που θα εμβολιαστούν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, θα παρακολουθούνται συστηματικά ώστε να προσέρχονται και μελλοντικά σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη χορήγηση των υπόλοιπων εμβολίων.
 
Εμβολιαστικοί Σταθμοί:
Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής:
Σεβαστουπόλεως 113, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών Ωρες: 9-1
Διοικητική Υπεύθυνη: κα Αυλωνίτη Κατερίνα – Τηλέφωνο 210 3847374
 
Νέο Ηράκλειο:
Διεύθυνση: ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - Κάτω από το Σταθμό ΗΣΑΠ -Νέο Ηράκλειο – Υπόγεια διάβαση
Διοικητική Υπεύθυνη: κα Πλεξίδα Κατερίνα    Τηλέφωνο:  210 2717451     Ωρες: 9-1
 
Ίλιον:
Διεύθυνση: Δημοτικά Ιατρεία Αγ.Φανουρίου, Γρηγορίου Ε΄ 25, Ίλιον
Διοικητική Υπεύθυνη: κα Αδάμ Ελένη            Τηλέφωνο: 2102624090         Ωρες: 9-1
 
Βούλα:
Διεύθυνση: Ζεφύρου 2, Βούλα
Διοικητική Υπεύθυνη: κα Νικολάου Αδαμαντια         Τηλέφωνο: 2132020118   
και κα Χατζάτογλου Ιωάννα    Τηλέφωνο: 2132020113          Ωρες: 9-1
 
Ηλιούπολη:
Διεύθυνση:  Μαρ.Αντύπα 81-Ηλιούπολη (ΧΕΝ)
Διοικητική Υπευθυνη: κα Ρουκουνα Νίκη      Τηλέφωνο: 210 9970010         Ωρες: 9-1
 
Περιστέρι:
Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας - Πλ.Δημοκρατίας (Πλ. Δημαρχείου)
Διοικητικός Υπεύθυνος: Διάκονος Αλέξανδρος Ζαρίκος
Τηλέφωνο: 210 5711633 Ωρες: 9-12
 
ΚΑΙ Δημοτικά Καταστήματα, Πλ.Δημοκρατίας (Πλ. Δημαρχείου)
(δίπλα στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας)
Υπεύθυνη:  κα Καρποντίνη Ειρήνη    
Τηλέφωνο: 210 5743971        Ωρες: 9-11
 
 

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Ιστοσελίδα του Υπουργείο Παιδείας, στην οποία υπάρχουν οδηγίες - πληροφορίες για την έκδοση των φοιτητικών πάσο μέσω διαδικτύου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΣΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 
Ιστοσελίδα του Υπουργείο Παιδείας, στην οποία υπάρχουν οδηγίες - πληροφορίες για την έκδοση των φοιτητικών πάσο μέσω διαδικτύου

Ιστότοπος που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο να προσφέρει υλικό για την προετοιμασία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 
Ιστότοπος που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο να προσφέρει υλικό για την προετοιμασία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.

Δικτυακός τόπος με τα συγγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική μορφή

ΕΥΔΟΞΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 
Δικτυακός τόπος με τα συγγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ηλεκτρονική μορφή

Η ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετεγγραφής

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 
Η ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετεγγραφής

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση άδειας εργασίας προσωπικού σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας;


Δικαιολογητικά για ΧΟΡΗΓΗΣΗ άδειας εργασίας προσωπικού
Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)
Σχετ.: Υπ’ αριθ. 1016/109/149-α’ από 08-9-09 (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1967/10-9-09) Απόφαση κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών.
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
1. Αίτηση χορήγησης άδειας.
Σε έντυπο της Υπηρεσίας, με πλήρη στοιχεία – στοιχεία ταυτότητας ενδιαφερομένου και δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει.
2. Επικυρωμένο φ/ο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς προς τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει (κατηγορία Α’ ή Β’) *
* Το δικαιολογητικό αυτό θα απαιτείται από την Υπηρεσία μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 3§4 του Ν.2518/1997.
Σημείωση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4892/1/76-στ’ από 12-07-2010 Κ.Υ.Α. αποφασίσθηκε η προσκόμιση του ανωτέρω τίτλου, ως δικαιολογητικό, να είναι υποχρεωτική από 01-01-2012.
3. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους .
Τριάντα ευρώ (30€).
4. Φωτοαντίγραφο εγγράφου (θεωρημένο) με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος.
Έλληνες πολίτες: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητος ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια ικανότητας οδηγήσεως ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων .
Πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε.
Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία.
Στοιχεία ταυτότητος που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη).
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι:
· δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄ και θ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.
· δεν κρατείται προσωρινά.
· δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του προαναφερομένου άρθρου.
· δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.
6. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από ιατρό με ειδικότητα Ψυχιάτρου , από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
7. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας.
Β. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ
(Σε περίπτωση υποβολής τους από τον ενδιαφερόμενο, η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει πέρα του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους)
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.

ΠΗΓΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδίδεται ξανά η Κάρτα Πολιτισμού για τους Τρίτεκνους

Εκδίδεται ξανά η Κάρτα Πολιτισμού για τους Τρίτεκνους

 

 Ύστερα απο διακοπή κάποιων μηνών, εκδίδεται ξανά η Κάρτα Πολιτισμού για τους Τρίτεκνους.

Είναι οπωσδήποτε μία θετική εξέλιξη.
Υπενθυμίζουμε εδώ τα προνόμια που παρέχει η κάρτα:
 • Eλεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
 • Δωρεάν είσοδο ή είσοδο με μειωμένο εισιτήριο σε άλλα μουσεία…
 • Δωρεάν είσοδο ή είσοδο με μειωμένο εισιτήριο σε σπήλαια της Ελλάδας
 • Δωρεάν είσοδο ή είσοδο με μειωμένο εισιτήριο σε συναυλίες – παραστάσεις της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και Θεσσαλονίκης, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, Ορχήστρας των Χρωμάτων
 • Δωρεάν είσοδο ή είσοδο με μειωμένο εισιτήριο σε πολλά θέατρα
 • Είσοδο με μειωμένο εισιτήριο στο δίκτυο δημοτικών κινηματογράφων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και σε ιδιωτικούς κινηματογράφους
 • Έκπτωση σε βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα
 • Eίσοδο με μειωμένο εισιτήριο ή έκπτωση στην κατανάλωση σε μουσικές σκηνές
Απαραιτητα δικαιολογητικα:
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο
 • μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (για κάθε μέλος της οικογένειας)
 • φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • βεβαίωση σπουδών για τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών που σπουδάζουν (18-24 ετών)
 • θεωρημένο πάσο πολύτεκνων ή, ελλείψει αυτού, βεβαίωση από το Σύλλογο Πολυτέκνων ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο
 • πράξη επιμέλειας τέκνων (για την περίπτωση διαζυγίου)
 • ληξιαρχική πράξη θανάτου (για την περίπτωση χηρείας)
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την έκδοση Κάρτας Πολιτισμού μπορούν να βρουν πληροφορίες για τους δικαιούχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κτλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kep.gov.gr ακολουθώντας το εξής path:
Αρχική Σελίδα : Οδηγός του πολίτη : Τέχνες, Ψυχαγωγία, Τουρισμός : Πολιτισμός και δημιουργία : Xoρήγηση Κάρτας Πολιτισμού και / ή να επικοινωνούν με τις τηλεφωνικές γραμμές 1500 ή 800 1 100 100 (γραμμή χωρίς χρέωση) για διευκρινίσεις.
 
http://www.triteknoi-attikis.gr/?p=834
 

Χειρουργεία ανθρωπιάς σε καρκινοπαθείς


Πρωτοβουλία για δωρεάν επεμβάσεις στους ανασφάλιστους ασθενείς από την Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου "Σωτηρία"


Ένα ολόκληρο δίκτυο που προσφέρει σε δεκάδες ανασφάλιστους καρκινοπαθείς δωρεάν εξετάσεις και χημειοθεραπείες έχει στηθεί από τον διευθυντή της Ογκολογικής Μονάδας του Νοσοκομείου "Σωτηρία" Κωνσταντίνο Νικ. Συρίγο με την πολύτιμη εθελοντική βοήθεια συνάδελφων του γιατρών και νοσηλευτών και όλα αυτά εκτός ωραρίου για να μη δημιουργούνται καθυστερήσεις στους άλλους ασθενείς.
Ήδη η ομάδα του δικτύου, σύμφωνα με την εφημερίδα "Δημοκρατία", έχει αναλάβει και παρακολουθεί 30 ασθενείς που έχουν επιλεγεί αποκλειστικά από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, και το Μητροπολιτικό Ιατρείο του Ελληνικού.
"Τους τελευταίους δύο μήνες, κάθε Τετάρτη μετά τις 3.00 το μεσημέρι στην κλινική μας έρχονται 15 ασθενείς και κάνουν δωρεάν τη χημειοθεραπεία, ενώ άλλοι τόσοι είναι στο στάδιο των εξετάσεων για να πάρουν σειρά.
Πρόκειται για νέους ανθρώπους 35 έως 50 ετών, που δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ακτινοθεραπεία, καθώς πολλοί από αυτούς τους ασθενείς χρειάζονται άμεσα και ακτινοβολίες" εξηγεί ο διευθυντής της Ογκολογικής Μονάδας Κωνσταντίνος Συρίγος.
"Από τον Σεπτέμβριο αναμένουμε το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστόλης και το Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικό να μας στείλουν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.
Γι' αυτό ελπίζουμε το δίκτυό μας γρήγορα να βρει μιμητές, ιδιαιτέρα στις ακτινοβολίες που έχουμε ένα κενό. Είναι πραγματικά κρίμα να μην μπορούν συνάνθρωποί μας να παλέψουν για τη ζωή τους, όσο ακόμα η νόσος μπορεί να αντιμετωπιστεί, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τη θεραπεία τους", συμπληρώνει.
Οι γιατροί και νοσηλευτές που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους συγκλονίστηκαν όταν διαπίστωσαν ότι οι καρκινοπαθείς που επισκέφτηκαν την κλινική ζητώντας τη βοήθειά τους δεν ήταν κάποιοι περιθωριακοί τύποι, αλλά υπερήφανοι άνθρωποι που έως πριν από λίγους μήνες εκπροσωπούσαν την παραγωγική μεσαία τάξη της χώρας.
"Πρόκειται για ανθρώπους της διπλανής πόρτας, που μέχρι χθες ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή είχαν ένα περίπτερο, ένα ταξί, ένα κατάστημα, που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης το έκλεισαν.
Είναι ευγενέστατοι, υπομονετικοί, ψύχραιμοι και ειλικρινά μας έχουν συγκλονίσει με την αξιοπρεπή στάση που αντιμετωπίζουν αυτή την εξαιρετικά δύσκολη γι' αυτούς συγκυρία. Δεν ξέραμε τι να πούμε με μια νεαρή κυρία με καρκίνο στον μαστό που δεν είχε να αγοράσει ούτε παυσίπονο", λένε πηγές από το νοσοκομείο.
Συγκινητική είναι και η συμμετοχή πρώην ασθενών της κλινικής που προσφέρουν πανάκριβα φάρμακα που δεν χρειάζονται πλέον για τους ανασφάλιστους, ενώ υπάρχουν και αρκετοί που βοηθούν εθελοντικά.
Το δίκτυο ανθρωπιάς της Ογκολογικής Μονάδας του Νοσοκομείου "Σωτηρία", επικεφαλής της οποίας είναι ο Κωνσταντίνος Νικ. Συρίγος, στηρίζουν με εθελοντική εργασία ο καθηγητής Ευστράτιος Πατσούρης, διευθυντής του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, και η αν. καθηγήτρια Αιματολογίας Κατερίνα Πολίτη, οι οποίοι πραγματοποιούν τις ιστολογικές και τις κυτταρολογικές εξετάσεις αυτών των ασθενών.
Η διευθύντρια της Πνευμονολογικής Κλινικής του «Σωτηρία» Νίκη Γεωργάτου κάνει τις βρογχοσκοπήσεις. Ο καθηγητής ΩΡΛ Λεωνίδας Μανωλόπουλος από το Ιπποκράτειο καλύπτει τις ΩΡΛ εκτιμήσεις. Ο σύλλογος εθελοντών GIVE HOPE παρέχει ψυχολόγους και πληρώνει τα εισιτήρια των ασθενών.
Η Ογκολογική Μονάδα του Νοσοκομείου "Σωτηρία" παρέχει χημειοθεραπείες, ογκολογικές εκτιμήσεις, ιατρείο πόνου, αγγειολογικό ιατρείο, ψυχιατρικό ιατρείο, δερματολογικό ιατρείο.
Εκτός από τους γιατρούς, σημαντικότατη είναι και η εθελοντική συμμετοχή των νοσηλευτριών της Μονάδας.
Στην αξιοθαύμαστη αυτή προσπάθεια ανταποκρίθηκαν άμεσα οι φαρμακευτικές εταιρίες Opus Materia, Enorasis, ELPEN, Lavipharm, Novartis, Roche, Pfizer, Lilly και Pierre Fabre, Sanofi, οι οποίες προσφέρουν δωρεάν τα πανάκριβα φάρμακα για τις χημειοθεραπείες και αναλώσιμο υλικό. Επιπλέον το διαγνωστικό Κέντρο "Βιοϊατρική" έχει καλύψει πλήρως όλες τις αιματολογικές τους εξετάσεις.
πηγή: http://news247.gr

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Το υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε τις προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 30.6.2013 οδηγών σχολικών λεωφορείων και συνοδών  για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς των μαθητών των ειδικών σχολείων .Ο αριθμός των προσλήψεων για οδηγούς στα σχολικα λεωφορεία ανέρχεται σε 36 ειδικότητας ΔΕ οδηγών σχολικών λεωφορείων και 42 ΔΕ συνοδών πλήρους απασχόλησης.
Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη  19-09-2012 έως και  την  Παρασκευή   28-09-2012.
Δείτε την προκήρυξη για τις προσλήψεις που περιέχει όλες τις λεπτομέρειες για τους υποψηφίους στον παρακάτω σύνδεσμο


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012

 

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του , κατά την συνεδρίαση 786 στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 , αποφάσισε την προκήρυξη 47 συνολικά θέσεων καθηγητών για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό (διδακτικό) προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Α΄εξάμηνο της εκπαιδευτικής περιόδου 2012-2013 και συγκεκριμένα από την περίοδο έναρξης των μαθημάτων (εντός Οκτωβρίου 2012) έως την 31 Ιανουαρίου του 2013 , σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Κ.Ω.Θ. 2012 και τον διετή καλλιτεχνικό - εκπαιδευτικό προγραμματισμό 2011- 2013 , με δυνατότητα μονομερούς παράτασης από το Κ.Ω.Θ. μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2012-2013.Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 82 παρ. 1 και 2 Ν. 1958/1991 και άρθρο 13 παρ. 8 Ν. 2116/1993 σε συνδυασμό με το Ν. 1835/1989 αρ. 16 παρ. 2 ) ως καλλιτεχνικό (διδακτικό ) προσωπικό.  
Αναλυτικότερα οι προκηρυχθείσες θέσεις είναι: 4 καθηγητές Βιολιού 2 καθηγητές Βιόλας 5 καθηγητές Βιολοντσέλου 1 καθηγητή Κοντραμπάσου 2 καθηγητές Φλάουτου 3 καθηγητές Κλαρινέτου 2 Καθηγητές Σαξόφωνου 2 καθηγητές Τρομπέτας 1 καθηγητή Άρπας 2 καθηγητές Κιθάρας 1 καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής 1 καθηγητή Μονωδίας 1 καθηγητή Υποκριτικής 1 καθηγητή Διεύθυνσης Χορωδίας 1 καθηγητή Θεωρητικών με αντικείμενο διδασκαλίας τα θεωρητικά μαθήματα της τάξης της διεύθυνσης Ορχήστρας 1 καθηγητή Θεωρητικών με αντικείμενο διδασκαλίας Σολφέζ , Ντικτέ , Θεωρία και Αρμονία 1 καθηγητή Ανώτερων Θεωρητικών 2 καθηγητές Κρουστών 1 καθηγητή Σύνθεσης 2 Πιανίστες - Συνοδούς Πιάνου για Μονωδία - Μελοδραματική 4 Πιανίστες -Συνοδούς Πιάνου για Οργανικής Μουσική 1 καθηγητή Μουσικής Δωματίου 3 καθηγητές Πιάνου 1 καθηγητή Τούμπας 1 καθηγητή Όμποε 1 καθηγητή για Τρομπόνι Σύνολο θέσεων Ν. 1958/1991: 47.