Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

ΠPOΣTAΣIA MHTPOTHTAΣ - TOKETOY

ΠPOΣTAΣIA MHTPOTHTAΣ - TOKETOY

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.Νόμος 1302/82 (επικύρωσε την 103/52 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας),
2. Αρθρο 15 Ν. 1483/84 (απαγόρευση απολύσεως εγκύου και μητέρας),
3.  Αρθρο 20 του Ν. 1849/89 (με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 5 της  ΕΓΣΣΕ 1989, η οποία αύξησε  την άδεια μητρότητας σε 15 εβδομάδες),  
4. Αρθρο 9 του Ν. 2224/94 (με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 1993, η οποία αύξησε  την άδεια μητρότητας σε 16 εβδομάδες),
5.  Αρθρο 11 Ν. 2874/2000 (με το οποίο επεκτείνεται το επίδομα λοχείας κατά μια εβδομάδα και κυρώθηκε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 2000 - 2001, η οποία αύξησε  την άδεια μητρότητας σε 17 εβδομάδες),
6. Αρθρα 657-658 ΑΚ (για τις αποδοχές κατά τη διάρκεια της άδειας), 

7. ΕΓΣΣΕ 2006 – 2007 (για τα δικαιώματα σε περίπτωση παρένθετης μητρότητας)
8. ΕΓΣΣΕ 1993, 2002-2003, & 2004-2005 (για την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού)
9. Αρθρο 25 Ν.2639/98 (για τη γονική άδεια ανατροφής)
10. Αρθρο 142 Ν. 3655/2008 (για την ειδική άδεια μητρότητας – ΟΑΕΔ)
11. Π.Δ. 176/97  (Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων)


 
ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ)
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι γυναίκες που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούνται, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ιδιότητα (υπάλληλος ή εργάτρια), το χρόνο εργασίας στον εργοδότη τους, να λάβουν άδεια τοκετού και λοχείας, συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων δηλ. 119 ημέρες (άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 2000 - 2001 που κυρώθηκε με το άρθ. 11 του Ν. 2874/2000), προσκομίζοντας στον εργοδότη τους πιστοποιητικό γιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή ημέρα του τοκετού. Απ' αυτές οι 56 ημέρες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 63 μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο απ' αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 119 ημερών. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο απ' αυτόν που είχε υπολογισθεί, τότε η άδεια των 56 ημερών πριν τον τοκετό παρατείνεται ανάλογα, χωρίς η παράταση αυτή να επηρεάζει το χρόνο της μετά τον τοκετό άδειας (λοχείας) που παραμένει πάντοτε στις 63 ημέρες. Την άδεια μητρότητας δικαιούται και η εργαζόμενη κυοφορούσα που δεν έχει συνάψει γάμο, αλλά το τέκνο της προέρχεται από εξώγαμη σχέση.  Ως προς τις αποδοχές της εργαζόμενης κατά το διάστημα αυτό εφαρμόζεται ότι και στην ασθένεια (άρθ. 657-658 ΑΚ). Δηλαδή, όσες έχουν συμπληρώσει δέκα μέρες και δεν έχουν συμπληρώσει έτος εργασίας στον αυτό εργοδότη, δικαιούνται τις αποδοχές τους για μισό μήνα, όσες δε έχουν συμπληρώσει έτος εργασίας τις αποδοχές τους για ένα μήνα. (αφαιρουμένων των παροχών ασθένειας  από τον ασφαλιστικό φορέα)  Εάν η εργαζόμενη δεν έχει τις προϋποθέσεις λήψης παροχών ασθένειας από τον ασφαλιστικό φορέα, αυτές καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου από τον εργοδότη.
Τέλος, σύμφωνα με το Π.Δ. 176/97 (ΕΑΕΔ 1997 σελ. 1015) η έγκυος εργαζόμενη απαλλάσσεται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, για να υποβληθεί σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν κατά το χρόνο εργασίας.

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΓΚΥΟΥ
Aπό  την εργατική νομοθεσία, (Ν. 1483/84) απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση εργαζόμενης, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος γι’ αυτό. (πχ διάλυση επιχείρησης, διάπραξη αξιόποινης πράξης κλπ.)   Επίσης απαγορεύεται ρητά και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση της εργαζοµένης για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την ηµέρα του τοκετού ή για διάστηµα 15 µηνών για τις γυναίκες που κάνουν χρήση της ειδικής παροχής προστασίας µητρότητας του άρθρου 142 του Νόµου 3655/2008. (Με το άρθρο 36 του Ν.3996/2011 το χρονικό διάστημα προστασίας από απόλυση για τις μητέρες έγινε πλέον 18 μήνες. Βλέπε ΕΔΩ σχετική ανάρτηση) Σαν σπουδαίος λόγος δεν μπορεί όμως σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί η ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης της εργασίας της εγκύου, που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.  H κρίση πάντως αν ένα περιστατικό αποτελεί σπουδαίο λόγο ή όχι, για την απόλυση της εργαζόμενης ανήκει στα δικαστήρια τα οποία ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουν κρίνει ως σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας στη περίπτωση αυτή: α) τη δημιουργία καταστάσεων που να καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας, ανεξάρτητα με την ύπαρξη υπαιτιότητας β) τη μη συμμόρφωση στις οδηγίες του εργοδότη,  γ) την επίδειξη επαγγελματικής ανεπάρκειας δ) τη μη εκτέλεση από τη μισθωτό με επιμέλεια της εργασίας που της ανατέθηκε, ε) την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων, στ) την ουσιώδη παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων, ζ) την πρόκληση βλάβης από πρόθεση και βαριά αμέλεια, ζ) τη δημιουργία επεισοδίων, η) την επανειλημμένη εγκατάλειψη της εργασίας, θ) την ίδρυση ανταγωνιστικής επιχείρησης  ι) τη διακοπή των εργασιών, η διάλυση ή η πτώχευση της επιχείρησης.
Η ανωτέρω προστασία παρέχεται στην εργαζόμενη έγκυο γυναίκα ανεξάρτητα  του αν ο εργοδότης γνώριζε η όχι την εγκυμοσύνη της, αφού στο άρθρο 15 του Ν.1483/1984 δεν επαναλαμβάνεται παλαιότερη διάταξη για την γνώση του γεγονότος από τον εργοδότη. (ΑΠ. 976/1998).
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1483/1984, ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει γραπτά,  επαρκώς την καταγγελία και να προβεί σε σχετική κοινοποίηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας.
Οι παραπάνω διατάξεις  εφαρμόζονται σε όλους τους εργοδότες, άσχετα με την ιδιότητά τους (φυσικά πρόσωπα, δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), όπως π.χ. ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εργασίες βιομηχανικής ή βιοτεχνικής ή εμπορικής φύσεως, γεωργικές εργασίες, διενέγειας μεταφορών, κοινής ωφέλειας κλπ. Aπό πλευράς μισθωτών, καλύπτει όλες γενικά τις κατηγορίες των εργαζομένων (υπαλλήλους, εργάτριες), που απασχολούνται στους ανωτέρω εργοδότες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αδιάφορα αν είναι έγκυρη ή άκυρη. Συνεπώς όταν ο εργοδότης προβαίνει σε απόλυση εργαζόμενης που είναι έγκυος και στη συνέχεια αρνείται να τη δεχθεί στην εργασία του, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει πλέον να καταβάλει μισθούς υπερημερίας, γιατί η γενόμενη απόλυση είναι άκυρη και παράνομη. Eπί πλέον αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο επιδίκασης στην εργαζόμενη χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης.
ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Ερώτημα  προκύπτει στη περίπτωση που το παιδί  γεννηθεί νεκρό ή πεθάνει λίγο μετά τον τοκετό, αν θα πρέπει δηλαδή να ισχύουν τα παραπάνω για την άδεια μητρότητας στην εργαζόμενη. Για το ερώτημα αυτό υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Το Υπουργείο Εργασίας  ( 2008/1985 και 703/1987 έγγραφα ) έχει την  άποψη ότι ο θάνατος του τέκνου  μετά τον τοκετό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της προστασίας μητρότητας, με το σκεπτικό ότι προστατεύονται οι εργαζόμενες μητέρες που έχουν υποχρεώσεις προς τα παιδιά τους.  Εάν το παιδί γεννηθεί νεκρό, η μητέρα έχει λάβει το προ του τοκετού τμήμα αδείας μητρότητας (κυοφορίας), αλλά μετά τον τοκετό δεν δικαιούται άδεια λοχείας, αλλά άδεια λόγω ασθενείας. Το αυτό ισχύει και όταν το παιδί πεθάνει κατά τη διάρκεια της άδειας λοχείας, αφού  η άδεια μητρότητας δεν χορηγείται μόνο για να επανέλθει ο οργανισμός της μητέρας στη φυσική του κατάσταση, αλλά και για την αντιμετώπιση των φροντίδων που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού. Συνεπώς, όταν δεν υπάρχει παιδί, η διάρκεια του μετά τον τοκετό τμήματος της άδεια μητρότητας θα εξαρτηθεί από το χρόνο που απαιτείται για την επαναφορά του οργανισμού της μητέρας στη φυσική του κατάσταση και μόνο. Αυτό, φυσικά, το κρίνει ο αρμόδιος γιατρός.
Αντίθετη πάντως άποψη έχουν  γνωστοί εργατολόγοι – καθηγητές  ( Ντάσιος  «Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο» εκδ. 5η, σελ. 563 - Γκούτος «Εργατικό Δίκαιο»  σελ. 36 κ.α.) αφού η άδεια μητρότητας αποβλέπει κατά κύριο λόγο στην ανάκαμψη του γυναικείου οργανισμού από την ταλαιπωρία και τον κλονισμό που υφίσταται λόγω της εγκυμοσύνης και δευτερευόντως στο να εξασφαλίσει στην εργαζόμενη επί πλέον χρόνο για την φροντίδα του νεογνού. Συνεπώς δεν πρέπει να μεταβάλλεται η άδεια μητρότητας από το γεγονός ότι το έμβρυο γεννήθηκε νεκρό ή πέθανε λίγο μετά τη γέννα.  Οι διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία αναφέρουν ως προϋπόθεση προστασίας την ύπαρξη τοκετού και όχι το εάν είναι εν ζωή ή όχι το παιδί. Από τις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι κάθε γυναίκα δικαιούται να λάβει άδεια μητρότητας με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού που να βεβαιώνει την πιθανή ημερομηνία του τοκετού της. Επομένως ο γιατρός βεβαιώνει την ύπαρξη τοκετού ή όχι, οπότε προκύπτει η προστασία. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η ύπαρξη τοκετού.
Ο Άρειος Πάγος με την αριθ. 1362/2009 απόφασή του αποφαίνεται ότι η απόλυση μητέρας απαγορεύεται για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό, έστω και αν το έμβρυο γεννηθεί νεκρό. Και το Ν.Σ.Κ. με την αριθ. 194/2005 γνωμοδότηση της Ολομέλειας αποφαίνεται ότι η προστασία εξακολουθεί να υφίσταται ανεξάρτητα από την ύπαρξη νεκρού ή ζωντανού παιδιού.
Αναφέρουμε επίσης ότι, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη διότι απορρίφθηκε αίτημά τους για χορήγηση επιδομάτων μητρότητας είτε λόγω πρόωρου τοκετού είτε λόγω θανάτου του νεογνού. Ο Συνήγορος του Πολίτη, απευθύνθηκε με έγγραφό του προς τον Διοικητή του ΙΚΑ, τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Νομικό Σύμβουλο του κράτους για το θέμα αυτό και στην πορεία το ΙΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρίνισε ότι η καταβολή των επιδομάτων κυοφορίας-λοχείας, πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ύπαρξη του πραγματικού γεγονότος του τοκετού και να μην εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια της εγκυμοσύνης, ούτε και από τη γέννηση του ζωντανού ή μη εμβρύου ή την επιβίωση του νεογνού μετά τη γέννησή του.
  
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (6/ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ)
ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΗΤΕΡΑΣ)
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΤΕΡΩΝ
Σύμφωνα με το Ν. 3655/2008 και τον Ν. 3863/2010, στις ασφαλισμένες μητέρες των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, πλην ΟΓΑ, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη ή 600 ΗΑ για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο. Σύνολο πέντε χρόνια για μητέρα με 3 παιδιά. Το δικαίωμα ασκείται σε ένα φορέα τον οποίο επιλέγει.
Το δικαίωμα ασκείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος. Μπορεί να ασκηθεί και από τον ασφαλισμένο πατέρα εάν δεν κάνει χρήση η μητέρα.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΓΚΥΩΝ  ΚΑΙ ΛΕΧΩΝΩΝ


http://ergasiaka-manamar.blogspot.com/2011/06/potaia-mhtpothta-toketoy.html

Χορήγηση Παροχής Μητρότητας από τον ΟΑΕΔΟΑΕΔ
Επιπρόσθετα καβάλλεται από τον ΟΑΕΔ συμπληρωματική παροχή μητρότητας σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασίας). Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.
Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:· Παροχή στο Ι.Κ.Α. επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.
· Ενεργός εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της αποχής, λόγω, κυοφορίας ή λοχείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:1.Ασφαλιστικό βιβλιάριο του Ι.Κ.Α. (μάλιστα αν γράψετε στο δικό σας βιβλιάριο το παιδί είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσό που θα πάρετε)
2.Βεβαίωση του εργοδότη.
3.Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για την διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ


Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1990 με την προτροπή της κας Χαρίκλειας Χατζησεβαστού – Καθηγήτρια Παιδιατρικής Κλινικής Γενετικής Α.Π.Θ. Είναι Ν.Π.Ι.Δ (σωματείο μη κερδοσκοπικό) και τα μέλη μας είναι πάνω από 430 οικογένειες – ένας αριθμός συνεχώς αυξανόμενος – από όλη την Ελλάδα. Είμαστε η πρώτη οργανωμένη ομάδα γονέων με παιδιά με Σύνδρομο Down .

Ο σύλλογός μας είναι Σωματείο, μη κερδοσκοπικό. Είμαστε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Ανήκουμε στις Mη Κυβερνnτικές Οργανώσεις, που σnμαίνει ότι δεν έχουμε σταθερή επιχορήγηση από το κράτος. Τα έσοδά μας προέρχονται από: Ετήσιες συνδρομές των μελών, Διάθεση και πώληση Καρτών, Πασχαλινό παζάρι, Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις Σποραδική, και όχι σταθερή, επιχορήγηση από διάφορους κρατικούς φορείς Δωρεές.
 
Ένας από τους κύριους στόχους του συλλόγου μας είναι η στήριξη γονέων και η ενnμέρωσή τους για όλα τα θέματα που αφορούν τους τομείς ανάπτυξης των παιδιών με σύνδρομο Down, με βάση τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Ιδιαίτερα, στοχεύουμε στο να εξασφαλίσουμε για τα παιδιά μας την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους στους εξής τομείς: 
o ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
o ΥΓΕΙΑ
o ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
o ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Μελλοντικοί Στόχοι
Σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε αρκετές δραστηριότητες και να εκπληρώσουμε κάποιους από τους στόχους μας. Όμως έχουμε ακόμα πολλά μέτωπα ανοιχτά και είναι πολλά αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς μας στόχους για το μέλλον είναι:

o Λειτουργία προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με σύνδρομο Down.
o Λειτουργία προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε μεγαλύτερη κλίμακα.
o Η διασφάλιση από την πολιτεία των δικαιωμάτων των ατόμων με σύνδρομο Down στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στη ζωή.
o Η διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για τα άτομα με σύνδρομο Down και τις οικογένειές τους.
o Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής αυτών των ατόμων όταν δε θα έχουν τη στήριξη των οικογενειών τους.

Ένας άλλος στόχος μας για το παρόν και το μέλλον είναι η πραγματοποίηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και αποδοχής των παιδιών με σύνδρομο Down. Για να γίνει αυτό δε χρειάζονται και πολλά χρήματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ειλικρινές χαμόγελο από εμάς τους “φυσιολογικούς”, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στα άτομα με σύνδρομο Down vα μας δείξουν το δυναμικό τους.
Μέσα σε έξι χρόνια από την ίδρυσή μας κατορθώσαμε να αγοράσουμε δικό μας χώρο 450 τ.μ. στον οποίο, αφού διαμορφώσαμε κατάλληλα, έχουμε μεταφερθεί και έχουμε στεγάσει εκεί τις δραστηριότητές μας. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι η αγορά, η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός του χώρου μας έγιναν σχεδόν εξολοκλήρου από πόρους του Συλλόγου με μικρή κρατική επιχορήγηση.
 Εάν ενδιαφέρεστε για το σύλλογό μας και θέλετε να βοηθήσετε στην υλοποίηση των στόχων μας, υπάρχουν πολλά στα οποία μπορείτε να μας βοηθήσετε, όπως:

o στη διακίνηση και πώληση καρτών,
o στην οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων,
o στην οργάνωση του ανοιξιάτικου παζαριού μας, 
o στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας,
o και κατά όποιον άλλο τρόπο νομίζετε ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε.

Η δική σας βοήθεια είναι για μας πολύτιμο στήριγμα στον αγώνα μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε αρωγό μέλος του συλλόγου γονέων παιδιών με σύνδρομο Down ή εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τnλέφωνα:

2310-925 000       & 940 500 και στο φαξ 2310-940 500

τις καθημερινές από τις 9:30 έως τις 2:30.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ
Καρανιβάλου 31 - Κ. Τούμπα, Θεσσαλονίκn, Τ.Κ.: 544 54
Τηλ.:2310 / 925 000 & 940 500
Fax: 2031 /940 500

10 λόγοι για να μην κάνετε βρεφική κολύμβηση

 

1ος ΛΟΓΟΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ασφάλεια είναι πρώτος και σημαντικότερος λόγος για να επιλέξετε ή όχι να συμμετέχετε σε μαθήματα βρεφικής κολύμβησης με το παιδί σας.
Η ασφάλεια χωρίζεται σε
Α) ασφάλεια εγκαταστάσεων και
Β) σε ασφάλεια από το προσωπικό
Θέρμανση αποδυτηρίων
Τα αποδυτήρια πρέπει να θερμαίνονται επαρκώς διότι τα βρέφη και τα νήπια κινδυνεύουν να πάθουν υποθερμία. Επίσης, επειδή είναι κουρασμένα από το μάθημα, μπορεί το κρύο να επιφέρει μεγαλύτερη εξάντληση και να νοσήσουν πιο εύκολα από το κοινό κρυολόγημα.
Αντιολισθητικό δάπεδο
Το δάπεδο θα πρέπει να είναι από αντιολισθητικό υλικό για την αποφυγή σοβαρού ατυχήματος από γλίστρημα. Εάν το υλικό της κάλυψης του δαπέδου δεν είναι αντιολισθητικό τότε θα πρέπει να είναι καλυμμένο με κάποιο αφαιρούμενο αντιολισθητικό υλικό ή να έχει κολλημένες αυτοκόλλητες αντιολισθητικές λωρίδες
Άθραυστα τζάμια ή τζάμια ασφαλείας
Ελέγξτε εάν τα τζάμια από τα παράθυρα στον χώρο (εάν υπάρχουν) είναι ασφαλείας ή άθραυστα
Κατάλληλη δεξαμενή κολύμβησης
Στην δεξαμενή κολύμβησης (στο εξής «πισίνα») θα πρέπει οι ενήλικες να πατούν σε όλο το μήκος και πλάτος της. Εάν έχει σκέπαστρο τότε θα πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα σύστημα εξαερισμού και αφύγρανσης για την αποφυγή δηλητηρίασης από τις αναθυμιάσεις χλωρίου και την αποτροπή ανάπτυξης μυκήτων.
Εάν υπάρχει πρόγραμμα για παιδιά κάτω των 6 μηνών πρέπει η πισίνα και τα αποδυτήρια να έχουν σκέπαστρο και να μην μεσολαβεί διάδρομος εκτεθειμένος στις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
Απολύμανση νερού πισίνας
Εγκεκριμένος από τον αρμόδιο φορέα (Νομαρχία) και πιο ασφαλής –μέχρι και την στιγμή της συγγραφής του παρόντος- τρόπος απολύμανσης του νερού μιας πισίνας δημοσίας χρήσεως είναι το χλώριο. Δημοσίας χρήσεως πισίνα είναι αυτή που απευθύνεται στο ευρύ κοινό (δηλαδή και μία πισίνα ιδιωτικού κολυμβητηρίου θεωρείται δημοσίας χρήσεως)
Το χλώριο είναι αποτελεσματικό στην θανάτωση όλων των παθογόνων μικροοργανισμών που μπορεί να βρεθούν στο νερό της πισίνας, σε οποιοδήποτε σημείο και εάν συμβεί αυτό διότι είναι διαλυμένο σε όλο τον όγκο του νερού. Αυτή η ιδιότητα λέγεται «υπολειμματική δράση» του χλωρίου
Η υπολειμματική δράση του χλωρίου το καθιστά ικανό να είναι η ΚΥΡΙΑ μορφή απολύμανσης του νερού μιας πισίνας. Δηλαδή το νερό μιας πισίνας που απολυμαίνεται μόνο με χλώριο στην σωστή του αναλογία, σε συνδυασμό με το σωστό PH είναι υγιεινό και ασφαλές για κολύμβηση βρεφών και νηπίων .
Υπάρχουν κάποιες μορφές απολύμανσης οι οποίες ονομάζονται ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε συνεργασία με το χλώριο και ποτέ από μόνες τους. Αυτό συμβαίνει πχ. με τον οζονισμό (ΟΖΟΝ) και με τις υπεριώδεις ακτίνες (UV). Και τα δύο αυτά συστήματα απολυμαίνουν του νερού ΤΟΠΙΚΑ και δεν έχουν την υπολειμματική δράση του χλωρίου, δηλαδή δεν παράγουν ουσίες που διαλύονται και παραμένουν διαλυμένες στο νερό. Έτσι λοιπόν, το νερό που θα περάσει από το μηχάνημα του οζονισμού ή της υπεριώδους ακτινοβολίας, θα απολυμανθεί πλήρως αλλά αμέσως μετά την έξοδο του θα είναι εκτεθειμένο σε όλες τις μορφές λοιμώξεων. Μπορούν να συνυπάρξουν όμως αυτά τα συστήματα με το χλώριο και να αυξήσουν την ικανότητά του.
Άρα : Όζον χωρίς χλώριο δεν μπορεί να υπάρχει ή εάν αυτό συμβαίνει τότε το νερό της συγκεκριμένης πισίνας είναι ακατάλληλο για κολύμβηση.
Ποσότητα χλωρίου στο νερό της δεξαμενής : 60mg/l
Επίσης
 • Το χλώριο στην παραπάνω ποσότητα δεν δημιουργεί δερματικά προβλήματα
 • Είναι ακίνδυνο για το αναπνευστικό σύστημα εφόσον ο χώρος αερίζεται επαρκώς
 • Το χλώριο διατηρεί μεγάλη απολυμαντική ικανότητα ακόμη και στις υψηλές θερμοκρασίες νερού στην δεξαμενή (>30ο C) –δείτε παρακάτω ότι τα μαθήματα βρεφικής κολύμβησης χρειάζονται θερμοκρασία νερού τουλάχιστον 30ο C.
 • Στην περίπτωση που υπάρχουν και τα δύο συστήματα απολύμανσης (οζονισμός και χλωρίωση) μπορεί η ποσότητα του χλωρίου να μειωθεί στην μισή με την ίδια απολυμαντική δράση
Υπάρχει ένας κύριος τρόπος απολύμανσης όπως του χλωρίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί αυτού αλλά μόνο σε ιδιωτικές πισίνες διότι δεν είναι τόσο ισχυρός και δεν διατηρεί καλή απολυμαντική ικανότητα σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι η απολύμανση με υπεροξείδιο του υδρογόνου, αναφέρεται δε και ως απολύμανση οξυγόνου. Ο τρόπος αυτός ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χρησιμοποιείται σε πισίνες δημοσίας χρήσεως ούτε μπορεί να συνυπάρξει με το χλώριο (η μία ουσία εξουδετερώνει την άλλη)
Η πισίνα πρέπει να διαθέτει σύστημα αυτόματης έκχυσης χλωρίου ούτως ώστε η ποσότητά του να είναι σταθερή όλο το 24ωρο. Επίσης, για προληπτικούς λόγους θα πρέπει να μετριέται στο νερό της πισίνας και με φορητό μηχάνημα μέτρησης χλωρίου ή χημικό τεστ ελέγχου του χλωρίου πριν από το μάθημα
Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα τιμή του χλωρίου πρέπει να αναγράφεται σε περίοπτη θέση για να την βλέπουν όλοι.
Χρήσιμη Πληροφορία: Εάν μυρίζει χλώριο στον χώρο της πισίνας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι μεγάλη η ποσότητά του. Μπορεί να μην είναι επαρκής ο αερισμός ή μεγάλη ποσότητα από το υπάρχον χλώριο να έχει δεσμευτεί λόγω ρύπων
PH νερού
Το PH είναι η μονάδα μέτρησης της οξεοβασικής ισορροπίας δηλαδή μας δείχνει πόσο όξινο ή πόσο αλκαλικό είναι ένα διάλυμα. Το νερό της πισίνας πρέπει να έχει τιμή PH 7,6. Η αξία αυτής της τιμής είναι πολύ μεγάλη διότι σε αυτήν την τιμή το χλώριο έχει την μεγαλύτερη απολυμαντική του ικανότητα. Εάν το PH δεν είναι το ιδανικό τότε η απολυμαντική ικανότητα του χλωρίου μειώνεται δραστικά
Η πισίνα πρέπει να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του PH ούτως ώστε αυτή να είναι σταθερή όλο το 24ωρο. Επίσης, για προληπτικούς λόγους θα πρέπει να μετριέται στο νερό της πισίνας και με φορητό μηχάνημα μέτρησης PH ή χημικό τεστ ελέγχου του PH πριν από το μάθημα.
Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα τιμή του PH πρέπει να αναγράφεται σε περίοπτη θέση για να την βλέπουν όλοι.
Τιμή PH στο νερό της δεξαμενής : 7.6
Χρήσιμη πληροφορία: Αν τσούζουν υπερβολικά τα μάτια κάτω από το νερό αυτό οφείλεται στην διαταραχή του PH
Θέρμανση νερού πισίνας
Τα βρέφη είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις χαμηλές θερμοκρασίες και μπορούν να πάθουν πολύ εύκολα υποθερμία σε ακατάλληλη θερμοκρασία νερού συγκριτικά με μια ακατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αυτό συμβαίνει διότι στο νερό αποβάλλουμε 25 φορές πιο πολύ θερμότητα σε σχέση με τον αέρα. Έτσι, πχ, σε 25 βαθμούς περιβάλλον μπορούμε να μείνουμε απεριόριστο χρόνο με ένα απλό φανελάκι ενώ σε 25 βαθμούς νερό δεν μπορούμε να μείνουμε πάνω από μερικά λεπτά της ώρας.
Η θερμοκρασία του νερού της πισίνας είναι πολύ σημαντική για την υγεία των βρεφών-νηπίων και πρέπει να κυμαίνεται από
34οC για βρέφη από την ηλικία των 5 εβδομάδων έως 30οC για ηλικίες άνω των 6 μηνών.
Η πισίνα πρέπει να διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης της θερμοκρασίας αλλά πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε και ένα θερμόμετρο υγρών με πιστοποιητικό εγκυρότητας της τιμής του για την επιτόπου μέτρηση του νερού της πισίνας πριν από το μάθημα.
Σε κάθε περίπτωση, η τρέχουσα τιμή της θερμοκρασίας πρέπει να αναγράφεται σε περίοπτη θέση για να την βλέπουν όλοι.
Χρήσιμη πληροφορία: Μην κρίνετε την θερμοκρασία του νερού με βάση αυτό που νιώθετε. Η «αίσθηση» της θερμοκρασίας του νερού ποικίλει ανάλογα με την εποχή, την διάθεση, τον σωματότυπο, τις αντοχές και την κούρασή σας. Μόνο το θερμόμετρο είναι αντικειμενικός κριτής. Ζητήστε να σας το δείξουν.
Ασφάλεια που παρέχεται από το προσωπικό
Οι καθηγητές βρεφικής κολύμβησης θα πρέπει απαραιτήτως να είναι πιστοποιημένοι γνώστες πρώτων βοηθειών για βρέφη και νήπια. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ιατρείο με νοσηλευτικό προσωπικό στον χώρο και έξτρα φορητό φαρμακείο για τον χώρο της πισίνας.

2ος ΛΟΓΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Καθαριότητα αποδυτηρίων
Στην παράγραφο αυτήν δεν θα αναφερθούμε στην αναγκαιότητα της καθαριότητας στα αποδυτήρια και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους διότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είναι άψογη. Θα αναφερθούμε στον έλεγχο της καθαριότητας ορισμένων «κρυφών» σημείων.
 • Κοιτάξτε για σκουριά στα πόδια από τους πάγκους. Εάν υπάρχει οι πάγκοι αυτοί είναι ακατάλληλοι και ρυπαίνουν χώρο. Οι καλύτεροι πάγκοι είναι αυτοί που στηρίζονται στον τοίχο και αφήνουν ελεύθερο τον χώρο από κάτω. Επίσης ελέγξτε για σκουριά σε άλλα σημεία όπως οι κρεμάστρες, οι πόρτες, τα παράθυρα.
 • Ελέγξτε για πουρί στις γωνίες και ιδιαίτερα στην τουαλέτα και στα ντους.
 • Ελέγξτε την ρύση του δαπέδου της τουαλέτας και των ντους. Πρέπει και η τελευταία σταγόνα νερού να καταλήγει στο σιφόνι αλλιώς δημιουργούνται λιμνάζοντα νερά που αναπτύσσουν πλήθος παθογόνων μικροοργανισμών.
 • Σημειώστε: μπορείτε να διαπιστώσετε εάν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά και από ενδεχόμενες «σκιές» στο δάπεδο οι οποίες τα φανερώνουν.
 • Ελέγξτε για πουρί στους νιπτήρες και τις μπαταρίες
 • Ελέγξτε το ταβάνι για αράχνες και τις εισόδους του εξαερισμού των αποδυτηρίων για σκόνη-πουρί
 • Εάν υπάρχουν ντουλάπια ή φωριαμοί ελέγξτε για σκόνη και σκουπίδια επάνω και μέσα σε αυτά.
 • Κοιτάξτε κάτω από τα μαξιλαράκια που πιθανόν να έχουν οι αλλαξιέρες για τα μωρά, καθώς και κάτω από αυτές.
 • Ρωτήστε για το πρόγραμμα καθαρισμού των αποδυτηρίων. Το δάπεδο πρέπει να καθαρίζεται πριν από κάθε ωράριο κολύμβησης δηλαδή περίπου κάθε 30-45 λεπτά της ώρας και να υπάρχει χαρτί ελέγχου των καθαρισμών έξω από αυτά, στο οποίο το προσωπικό καθαρισμού θα υπογράφει έπειτα από κάθε καθαρισμό.
 • Ένα κολυμβητήριο οφείλει για τον καθαρισμό του χώρου των αποδυτηρίων να έχει επαγγελματική σκούπα ατμού με εισρόφηση υδάτων η οποία καθαρίζει και απολυμαίνει χωρίς χημικές ουσίες.
 • Ο καθαρισμός με επαγγελματικές χημικές ουσίες καθαρισμού πρέπει να γίνεται μία φορά το 24ωρο και όταν δεν χρησιμοποιούνται τα αποδυτήρια, συνήθως στο τέλος της ημέρας.
Χρήσιμη πληροφορία: Εάν τα πλακάκια έχουν μαύρες «σκιές» στους αρμούς αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελλιπούς καθαρισμού στο παρελθόν και όχι στο παρόν. Ζητήστε να καθαριστούν επιμελώς με ειδικά χημικά και παρακολουθήστε την πορεία τους σε βάθος χρόνου. Οι δικαιολογίες του τύπου «δεν βγαίνει γιατί έχει βάψει» είναι το λιγότερο αστείες.
Η καθαριότητα στον χώρο των αποδυτηρίων του κολυμβητηρίου πρέπει να είναι καλύτερη από αυτήν στο σπίτι μας
Έλεγχος στα ντους
Είστε υποχρεωμένοι να κάνετε ντους πριν από την είσοδό σας στην πισίνα. Ελέγξτε εάν υπάρχει πινακίδα υπενθύμισης και μην διστάσετε να μιλήσετε σε κάποιον που δεν τηρεί τον κανόνα αυτόν
Δεξαμενή απολύμανσης ποδιών
Πριν από την έξοδό σας από τα αποδυτήρια θα πρέπει να υπάρχει μία ρηχή δεξαμενή με νερό και διάλυμα χλωρίου μέσα από την οποία είστε υποχρεωμένοι να περάσετε περπατώντας, καθαρίζοντας και απολυμαίνοντας, με αυτόν τον τρόπο, τα πόδια σας. Ελέγξτε τις ώρες αιχμής εάν ανανεώνεται το νερό αυτό. Οι πιο σύγχρονες δεξαμενές απολύμανσης ποδιών διαθέτουν ανακύκλωση με φίλτρα και αυτόματη χλωρίωση, αλλά είναι σπάνιο να τις συναντήσετε κάπου (μέχρι την στιγμή της συγγραφής του παρόντος).
Καθαριότητα στον περιβάλλοντα χώρο της πισίνας
Ο χώρος γύρω από την πισίνα πρέπει να είναι ιδιαίτερα καθαρός διότι πατούμε ξυπόλυτοι, εμείς και τα παιδιά μας, σε αυτόν πριν μπούμε στην πισίνα (αφού αφήσουμε τις παντόφλες μας και μέχρι να μπούμε στο νερό). Εάν υπάρχουν παγκάκια ελέγξτε για τυχόν σκουριές. Ότι βρωμιά υπάρχει στον χώρο δίπλα στην πισίνα καταλήγει τελικά μέσα σε αυτήν
Ζητήστε ξενάγηση
Επισκεφτείτε το κολυμβητήριο και ζητήστε την άδεια να δείτε τους χώρους. Προτιμήστε τις ώρες αιχμής (συνήθως 16:00-20:00) για να δείτε αν λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα καθαρισμού των αποδυτηρίων. Ζητήστε τον κανονισμό λειτουργίας του κολυμβητηρίου και μελετήστε τον.
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Ο επιστάτης είναι μια πολύ χρήσιμη ειδικότητα η οποία συνήθως λείπει από τα κολυμβητήρια. Όμως αυτός είναι που μπορεί να ελέγξει και να διορθώσει τυχόν λάθη στο σύστημα λειτουργίας καθώς και να επαναφέρει στην τάξη αυτούς που δεν ακολουθούν πλήρως τους κανόνες του κολυμβητηρίου (πχ αυτούς που δεν κάνουν ντους πριν την είσοδό τους στην πισίνα). Ρωτήστε εάν υπάρχει.

3ος ΛΟΓΟΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Νομικά οι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) με ειδικότητα στην κολύμβηση μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του προπονητή βρεφικής κολύμβησης. Στην πραγματικότητα, όμως, οι κάτοχοι αυτού του πτυχίου δεν έχουν διδαχθεί το αντικείμενο αυτό στην ειδικότητά τους διότι –μέχρι και την συγγραφή του παρόντος (1/1/2010)- δεν υπάρχει διορισμένο προσωπικό που να έχει την τεχνογνωσία να το διδάξει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Οι προπονητές βρεφικής κολύμβησης θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει και να παρακολουθούν διαρκώς σεμινάρια επάνω στο αντικείμενο ή να έχουν και κάποια άλλη πιστοποιημένη εκπαίδευση.
Το πλέον κατάλληλο σεμινάριο διεξάγεται κάθε 2 έτη από την οργάνωση WABC και είναι παγκόσμιο. Επίσης ο WABC διεξάγει πιστοποιημένη εκπαίδευση διδαχής του τρόπου διδασκαλίας της βρεφικής κολύμβησης
Ζητήστε τα διαπιστευτήρια του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Οι τρείς προαναφερθέντες λόγοι, επειδή αφορούν την ασφάλεια των βρεφών-νηπίων θεωρούνται απαραίτητοι ως προϋπόθεση για την λειτουργία ενός προγράμματος βρεφικής κολύμβησης.
Οι παρακάτω επτά λόγοι φανερώνουν την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχει το πρόγραμμα στο οποίο απευθύνεστε

4ος ΛΟΓΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην χώρα μας (μέχρι και την στιγμή της συγγραφής του παρόντος), 4 στους 5 καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδικότητα στην κολύμβηση βρίσκονται υπό καθεστώς οικονομικής ομηρίας κυρίως από τους κολυμβητικούς συλλόγους διότι εργάζονται ανασφάλιστοι. Όταν μία εργασία δεν σου προσφέρει το ελάχιστο, δηλαδή την επίσημη αναγνώριση ότι είσαι εργαζόμενος λειτουργώντας για το κοινό καλό, τότε αυτομάτως αυτή απαξιώνεται και πέφτει στην κατηγορία της «δεύτερης δουλειάς για συμπλήρωμα». Οι εργοδότες θα πρέπει να επενδύουν στο εκπαιδευτικό τους προσωπικό παρέχοντας εκτός από τα αυτονόητα (ασφάλιση και τυπική μισθοδοσία) και επιδοτήσεις για περαιτέρω εκπαίδευση.
Ρωτήστε εάν το προσωπικό ασφαλίζεται.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Παρακολουθήστε εάν το προσωπικό είναι σταθερό ή αλλάζει συχνά. Αν συμβαίνει επανειλημμένως το δεύτερο τότε σημαίνει ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν επενδύει στο προσωπικό της και έχει σίγουρα χαμηλό επίπεδο παροχής εκπαίδευσης.

5ος ΛΟΓΟΣ – ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ

Η αναλογία εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπαιδευομένων είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η αναλογία αυτή εξαρτάται από την ηλικία των παιδιών και την δομή του τμήματος έτσι λοιπόν:
Για προγράμματα με συμμετοχή του γονέα ιδανική αναλογία είναι 1/4. Με ιδιαίτερα καλές συνθήκες οργάνωσης και μια αναλογία 1/6 θεωρείται ικανοποιητική
Εάν τα προγράμματα είναι χωρίς την συμμετοχή του γονέα τότε μέχρι την ηλικία των 2.5 ετών η αναλογία είναι 1/1, από 2,5-3 ετών είναι 1/2 και από 3-4 ετών είναι 1/3-1/4. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες (2,5-4ων ετών) η αναλογία εξαρτάται πολύ και από τον βαθμό συνεργασίας των νηπίων. Εάν τα νήπια είναι συνεργάσιμα τοτε οι αναλογίες μπορούν να αλλάξουν αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μειωθούν κάτω από το 1/6.

6ος ΛΟΓΟΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Ένα πρόγραμμα βρεφικής κολύμβησης με συμμετοχή του γονέα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα για εκείνους. Στα θεωρητικά μαθήματα οι γονείς ενημερώνονται από την/τον επικεφαλής εκπαιδευτικό για το «τι είναι η βρεφική κολύμβηση», «γιατί γίνεται», «ποιά βήματα θα ακολουθήσουμε» και «πως θα συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Οι γονείς μετά από αυτήν την διαδικασία είναι 100% ενεργοί.
Επίσης θα πρέπει να οργανώνονται κατά την διάρκεια του έτους σεμινάρια Α Βοηθειών για τους γονείς, σε συνεργασία με τις σχολές βρεφικής κολύμβησης και από αρμόδιους –πάντα- φορείς. Επίσης θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ενημερωτική διάλεξη για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κολύμβηση στην θάλασσα (βλέπε κεφάλαιο Γ)

7ος ΛΟΓΟΣ – ΥΠΑΡΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Εκτός από τα παιγνίδια, που είναι απαραίτητα κατά την διάρκεια του μαθήματος, υπάρχουν και κάποια βοηθητικά μέσα τα οποία είναι σχεδιασμένα αποκλειστικά για την βρεφική και νηπιακή κολύμβηση .
Αν και το κόστος τους είναι κατά 25-50% μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα βοηθητικά μέσα που κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά πλαισιώνουν άρτια και βοηθούν ένα μάθημα βρεφικής κολύμβησης όπως ένα σωστό εργαλείο τον καλό μάστορα. Επιπροσθέτως είναι πολύ καλής ποιότητος και αντέχουν στον χρόνο.

8ος ΛΟΓΟΣ - Οργανωμένη γραμματεία

Οι διοικητικές υπηρεσίες ενός προγράμματος βρεφικής κολύμβησης μπορεί να διευκολύνουν κατά πολύ την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Μια καλά οργανωμένη γραμματεία πρέπει:
 • Να ενημερώνει για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα δίδακτρα
 • Να δίνει πληροφορίες για βρεφικά προϊόντα και εκπαιδευτικά σεμινάρια
 • Να τηρεί λίστες προτεραιότητας
 • Να έχει ένα προσιτό και φιλικό «πρόσωπο» απέναντι στους πελάτες
 • Να ενημερώνει τα μέλη έγκαιρα σε περιπτώσεις αλλαγής του προγράμματος και σε περιπτώσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων
Το τελευταίο σημείο δεν μπορεί να διαπιστωθεί από μία και μόνη επίσκεψη παρά μόνο σε βάθος χρόνου. Διαπιστώστε τα τέσσερα πρώτα.

9ος ΛΟΓΟΣ - Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις - Υπηρεσία φωτογράφισης & βιντεοσκόπησης

Ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα, όπως είναι αυτό της βρεφικής κολύμβησης, οφείλει να οργανώνει κοινωνικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Φανταστείτε έναν παιδικό σταθμό χωρίς γιορτή Χριστουγέννων, Πάσχα, Απόκριας κλπ, ή χωρίς τελική γιορτή με θέατρο και ποιήματα. Θα επιλέγατε να εντάξετε το παιδί σας στο πρόγραμμά του;
Στην περίπτωση του σχολείου της βρεφικής κολύμβησης μπορεί να οργανωθεί τουλάχιστον μία γιορτή κοπής πίτας και μία εκδρομή στην θάλασσα το καλοκαίρι. Οι εκδηλώσεις αυτές ψυχαγωγούν, φέρνουν τα μέλη πιο κοντά και δημιουργούν ένα πιο οικείο και φιλικό κλίμα.
Οι στιγμές που θα περάσετε με το παιδί σας στην πισίνα θα είναι από τις ομορφότερες που έχετε βιώσει. Μπορούν να μείνουν ανεξίτηλες στον χρόνο εάν υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης και μάλιστα υποβρύχιας. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να παρέχεται από το πρόγραμμα σε συνεργασία με κάποιον επαγγελματία φωτογράφο.

10ος ΛΟΓΟΣ – Η αγάπη των εκπαιδευτικών για το αντικείμενο της βρεφικής κολύμβησης

Η βρεφική κολύμβηση είναι ένα αντικείμενο που μπορεί να διδαχτεί στους εκπαιδευτικούς. Το τεχνικό κομμάτι (παιδαγωγική και προπονητική) είναι απλό και μπορεί ο οποιοσδήποτε καθηγητής φυσικής αγωγής να το αφομοιώσει. Αυτό αποτελεί το σώμα του προγράμματος.
Ένας προπονητής βρεφικής κολύμβησης θα πρέπει να αγαπά το αντικείμενο που επέλεξε και να το ασκεί όπως θα ασκούσε ένα χόμπι. Αυτό αποτελεί την ψυχή του προγράμματος και είναι το κλειδί της επιτυχίας.
Πόσοι εκπαιδευτικοί μπορούν να το κάνουν αυτό όμως; Είναι πολλοί περισσότεροι από όσους φαντάζεστε αρκεί να μην τους υπονομεύσει η εργοδοσία.