Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Άρθρο 43 Πολύτεκνες οικογένειες

Άρθρο 43 Πολύτεκνες οικογένειες

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής: «Σους πολύτεκνους, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.1910/1944 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ποσού σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ υπό την προϋπόθεση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων να μην υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Στην μητέρα που δεν δικαιούται πλέον το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται ισόβια σύνταξη ποσού εκατόν δύο (102) ευρώ. Την ανωτέρω σύνταξη δικαιούνται επίσης και όσες μητέρες δεν θεωρούνται πολύτεκνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1910/1944 (ΦΕΚ Α΄229), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπό την προϋπόθεση να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή να είναι ελληνικής καταγωγής πρόσφυγες και στις δύο περιπτώσεις οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα και να είχαν ή να έχουν τέσσερα τουλάχιστον στη ζωή τέκνα. Για την χορήγηση της ανωτέρω σύνταξης απαιτείται υποβολή σχετικής αιτήσεως από την ενδιαφερόμενη μητέρα και πιστοποιητικό δημοτικής ή κοινοτικής αρχής περί της οικογενειακής κατάστασης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης»
3. Στις πολύτεκνες οικογένειες, από 1-1-2011 και εφεξής, για όσο χρονικό διάστημα καταβάλλεται το επίδομα τρίτου παιδιού της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 δεν θα καταβάλλεται το επίδομα παιδιού πολύτεκνης οικογένειας της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990.
4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Η ιδιότητα του πολυτέκνου αναγνωρίζεται στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ Α΄17) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Τα επιδόματα παρέχονται στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και οι δικαιούχοι έχουν μόνιμη και συνεχή 10ετή παραμονή στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά θέματα διαδικασίας, ιδίως τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης.»
6. Το ύψος των επιδομάτων καθώς και των οικογενειακών εισοδημάτων των δικαιούχων των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.