Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο. Στους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7).   Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας :

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο.τους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7).  ονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο.
Στους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7).   Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

 

Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο.
Στους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7).  
Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας

Στην άγαμη μητέρα και στους μονογονείς γενικά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, χορηγείται γονική άδεια χωρίς αποδοχές για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας έως 8 μήνες μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών (άρθρο 5 του Ν. 1483/84,ΦΕΚ Α’ 153/8-10-1984, όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2639/98, ΦΕΚ Α’ 205/2-9-1998 και τροποποιήθηκε με το άρθρο. 7 του Ν. 4075/2012).
Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού. ( άρθρο. 8 του Ν. 4075/2012)
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ Α’ 113/8-5-1989), του προβλεπόμενου από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επιδόματος γάμου δικαιούχοι είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και ο ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι.
Σύμφωνα με το άρθρο 53, του Ν. 3528/07,ΦΕΚ Α’ 26/9-2-07, του Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, για το γονέα δημόσιο υπάλληλο που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο ή η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τις διευκολύνσεις για την ανατροφή τέκνου τις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.


ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

ΕΜΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Εμετός


Το σώμα μας διαθέτει ένα οπλοστάσιο συμπτωμάτων με το οποίο θα ανταποκριθεί σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και ευρεία ποικιλία εισβολέων και ερεθισμάτων.  Το φτέρνισμα εκτινάσσει τους εισβολείς μακριά από τη μύτη μας, ο βήχας από τους πνεύμονες και το λαιμό, η  διάρροια από τα έντερα, ο εμετός από το στομάχι.

Ο εμετός είναι μια ισχυρή δράση που ολοκληρώνεται από μια άγρια προς τα κάτω συστολή του διαφράγματος μαζί με μια ξαφνική σκλήρυνση των κοιλιακών μυών ωθόντας έτσι  το περιεχόμενο του στομάχου επάνω και έξω.

Ο εμετός είναι μια σύνθετη, συντονισμένη, αυτόματη αντανάκλαση. Μια αύξηση στην παραγωγή σαλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως πριν τον εμετό.
Ο εμετός ενορχηστρώνεται από τον εγκέφαλο. Ανταποκρίνεται στα σήματα που προέρχονται από το γαστρεντερικό σύστημα (το στόμα, το στομάχι, και τα έντερα), την κυκλοφορία του αίματος (τα φάρμακα ή τις μολύνσεις που ενδεχομένως περιέχουν), από το σύστημα ισορροπίας αλλά και από τον ίδιο τον εγκέφαλο (επηρεασμένος από την θέα τις μυρωδιές ή ακόμα και τις σκέψεις).
Μια καταπληκτική ποικιλία των ερεθισμάτων μπορεί να προκαλέσει  τον εμετό, από τις πέτρες στα νεφρά.
Σε ποιον συμβαίνει;
Ο εμετός είναι εξαιρετικά κοινός. Σχεδόν όλα τα παιδιά θα κάνουν εμετό αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τους. Η πιό κοινή κατάσταση για ένα παιδί είναι μια γαστροεντερική μόλυνση προερχόμενη από ιό.
Η πνευμονία οι ωτίτιδες, η σκωληκοειδίτιδα, ουρολοιμώξεις, ηπατίτιδα ή μηνιγγίτιδα μπορούν να προκαλέσουν εμετό.

Τα παιδιά με στένωση του πυλωρού κάνουν εμετό συχνά. Παιδιά με τροφική δηλητηρίαση από E Colli ή σταφυλόκοκκο είναι μια άλλη σημαντική ομάδα που κάνουν εμετό.

Τα παιδιά με τους όγκους εγκεφάλου, ή με άλλες αιτίες αυξανόμενης πίεσης στο κρανίο θα κάνουν εμετό. Οποιοδήποτε παιδί με πονοκεφάλους που τον ξυπνούν από τον ύπνο και κατά το πρωινό ξύπνημα κάνει εμετό πρέπει να αξιολογηθεί.
Ποια είναι τα συμπτώματα;

Ο εμετός είναι το σύμπτωμα. Τα παιδιά με επίμονο εμετό πρέπει να αξιολογηθούν.

Πόσο διαρκεί;

Ο εμετός από ιώσεις και δευτερεύουσες ασθένειες θα τελειώσει μέσα σε 24 ώρες. Όταν τα παιδιά κάνουν εμετό για περισσότερο από 24 ώρες  θα πρέπει να αξιολογηθεί η ενυδάτωσή τους και να εντοπιστεί η αιτία του εμετού.
Πώς μπορεί να αποτραπεί;

Διάφορα φάρμακα είναι αποτελεσματικά στην παρεμπόδιση του εμετού. Ο γιατρός σας είναι πιθανό να ορίσει κάποιο από αυτά
Άμεση αντιμετώπιση
του εμετού στα παιδιά


Αφήστε το στομάχι του να ξεκουραστεί. Δεν προσφέρετε τροφή και νερό για μερικές ώρες.  Στη συνέχεια προσφέρετε στο παιδί σας μικρές ποσότητες ειδικών ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων με τον τρόπο που θα σας συμβουλεύσει ο παιδίατρος 
 Όταν το παιδί σας δεν ανέχεται ούτε αυτές τις μικρές ποσότητες υγρών συμβουλευτείτε τον παιδίατρο σας Όταν θα χορηγήσετε αντιεμετικά φάρμακα και σε ποια δοσολογία.
 Σε περίπτωση που το παιδί ανέχεται τις μικρές ποσότητες υγρών, αυξάνουμε την ποσότητα σταδιακά αποφεύγοντας το γάλα και τα προϊόντα του. 
Στη συνέχεια δίνετε στεγνή, στερεά τροφή όπως φρυγανιά, κλπ. 
Τα μεγαλύτερα παιδιά είναι ικανά να κρίνουν από μόνα τους πότε μπορούν να φάνε πιο βαριά φαγητά. Σε μικρότερα δίνουμε φαγητά πλούσια σε άμυλο (ρύζι, πατάτες βραστές). 

Πότε πρέπει να καλέσετε
τον παιδίατρο σας


Ο πιο μεγάλος κίνδυνος του εμετού, που οφείλεται σε γαστρεντερίτιδα είναι η αφυδάτωση.
Καλέστε το γιατρό σας: 
Όταν ο εμετός επιμένει 
Όταν το παιδί σας έχει διάρροια και αρνείται τη λήψη υγρών. 
Όταν το παιδί σας δεν πίνει αρκετά, έχει ξηρό στόμα, παρουσιάζει υπνηλία ή φαίνεται νωθρό, πολύ ήσυχο.

Τα πιο κάτω συμπτώματα χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας και υποδηλώνουν σοβαρότερες καταστάσεις από γαστρεντερίτιδα. 
Εμετός σε βρέφη που εκτινάσσεται μακριά (ρουκετοειδής εμετός). 
Εμετός που συνοδεύεται με ψηλό πυρετό. 
Επαναλαμβανόμενος εμετός με χολή. 
Περιέχεται αίμα (αίμα στον εμετό). 
Εμετός που ακολουθεί μετά από δυνατό πονοκέφαλο.
 
 ΠΗΓΗ:IATREION.GR